Komitet Sterujący do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

Monitor Polski

M.P.2022.786 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 127
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się Komitet Sterujący do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, zwany dalej "Komitetem", którego celem jest koordynacja działań podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
2. 
Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
Do zadań Komitetu należy:
1)
opiniowanie propozycji działań w zakresie przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS;
2)
monitorowanie prac projektowych i koncepcyjnych mających na celu przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS;
3)
monitorowanie postępów w realizacji przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS;
4)
koordynacja działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania, budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS;
5)
wspieranie działań prowadzących do zwiększania zakresu przekazywanych informacji między Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS a Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem KSZR.
1. 
W skład Komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący Komitetu - minister właściwy do spraw finansów publicznych;
2)
zastępca przewodniczącego Komitetu - minister właściwy do spraw transportu;
3)
zastępca przewodniczącego Komitetu - minister właściwy do spraw informatyzacji;
4)
zastępca przewodniczącego Komitetu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
5)
Główny Inspektor Transportu Drogowego albo wyznaczony przez niego jego zastępca;
6)
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo wyznaczony przez niego jego zastępca;
7)
Dyrektor Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego albo wyznaczony przez niego jego zastępca;
8)
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych;
9)
Pełnomocnik Ministra Finansów do spraw Informatyzacji albo wyznaczona przez niego osoba.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje wyznaczony przez przewodniczącego zastępca.
3. 
Do zadań przewodniczącego Komitetu należy:
1)
powoływanie sekretarza Komitetu, a także przewodniczących grup roboczych, o ile takie zostaną powołane;
2)
zwoływanie posiedzeń Komitetu;
3)
kierowanie pracami Komitetu;
4)
przedstawianie Radzie Ministrów sprawozdania z prac Komitetu.
4. 
Przewodniczący Komitetu oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnione osoby w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.
5. 
Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 5-9, biorą udział w pracach Komitetu osobiście, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Komitetu, mogą być zastępowani przez upoważnione osoby.
5a. 
W pracach Komitetu, na wniosek przewodniczącego Komitetu, może również brać udział Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ich przedstawiciele.
6. 
Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
7. 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komitetu, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, może określić inną częstotliwość posiedzeń Komitetu.
1. 
Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. 
Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje sekretarz Komitetu będący pracownikiem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
Do zadań sekretarza Komitetu należy:
1)
zapewnianie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Komitetu, w tym:
a)
przygotowanie projektu porządku obrad oraz koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, w szczególności projektów uchwał,
b)
sporządzenie listy obecności na posiedzeniu Komitetu,
c)
sporządzenie protokołu z posiedzenia Komitetu, zawierającego w szczególności:
porządek posiedzenia,
imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,
wnioski osób biorących udział w posiedzeniu,
odpisy uchwał Komitetu podjętych podczas posiedzenia,
inne ustalenia Komitetu i przewodniczącego Komitetu;
2)
uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu;
3)
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komitetu, w szczególności protokołów z posiedzeń;
4)
wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Komitetu.
1. 
Przewodniczący Komitetu może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu powoływać grupy robocze oraz korzystać z pomocy doradców i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji działań mających na celu przygotowanie, budowę, wdrożenie, eksploatację i rozwój Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
2. 
Do udziału w pracach Komitetu mogą być zapraszane, z inicjatywy przewodniczącego Komitetu, również inne osoby.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są zapraszane na posiedzenia Komitetu przez przewodniczącego Komitetu.
Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowiska. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska rozstrzyga przewodniczący Komitetu.
Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Komitetu pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.
1. 
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu przedstawia się Radzie Ministrów raz na kwartał kalendarzowy, nie później niż w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu kwartału, do którego się odnosi.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
dane identyfikacyjne (osobę sporządzającą i zatwierdzającą dokument, podstawę prawną utworzenia Komitetu, okres objęty sprawozdaniem);
2)
wskazanie liczby i terminów odbytych posiedzeń Komitetu;
3)
określenie postępów w pracach Komitetu w odniesieniu do zadań Komitetu;
4)
wnioski i rekomendacje wynikające z prac Komitetu;
5)
informacje dotyczące celowości dalszego działania Komitetu;
6)
inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Komitetu.
(uchylony).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.