Monitor Polski

M.P.2018.272

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Zadaniem Komitetu jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju.

2. Komitet rozpatruje w szczególności projekty dokumentów rządowych:

1) o istotnym wpływie na:

a) zdolności rozwojowe gospodarki,

b) zrównoważony rozwój, klimat i bezpieczeństwo energetyczne,

c) rynek pracy i sytuację demograficzną,

d) gospodarowanie finansami publicznymi i majątkiem Skarbu Państwa,

e) jakość otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców i obywateli;

2) o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie.";

2) uchyla się § 3-6;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu - Prezes Rady Ministrów;

2) Wiceprzewodniczący Komitetu - Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;

3) członkowie:

a) Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

b) Minister Energii,

c) Minister Finansów,

d) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e) Minister Infrastruktury,

f) Minister Inwestycji i Rozwoju,

g) Minister Przedsiębiorczości i Technologii,

h) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

i) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j) Minister Środowiska,

k) Sekretarz do Spraw Europejskich,

l) Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

2. W przypadku rozpatrywania na posiedzeniu Komitetu spraw należących do zakresu kompetencji członków Rady Ministrów niewchodzących w skład Komitetu, Przewodniczący Komitetu zaprasza ich do uczestnictwa w posiedzeniu na prawach członka Komitetu.

3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

4. Sekretarzem Komitetu jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Komitetu dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.";

4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Organ wnioskujący informuje Komitet, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, o potrzebie rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego, przekazując informację m.in. o:

1) udostępnieniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny;

2) wpływie projektu na obszary wskazane w § 2 ust. 2 pkt 1;

3) przewidywanych skutkach finansowych projektu w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie;

4) innych okolicznościach uzasadniających konieczność rozpatrzenia projektu przez Komitet, w tym o rozbieżności stanowisk ujętych w protokole rozbieżności.

2. Przewodniczący Komitetu podejmuje decyzję o rozpatrzeniu przez Komitet projektu dokumentu rządowego, o którym mowa w ust. 1.";

5) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sekretarz Komitetu opracowuje projekt porządku obrad Komitetu oraz wprowadza w nim zmiany na podstawie informacji uzyskanych od organów wnioskujących oraz Przewodniczącego Komitetu.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Porządek obrad Komitetu może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego Komitetu z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.";

6) uchyla się § 10;
7) w § 12 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

"3. W przypadku gdy uzgodnienie nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie Przewodniczącego Komitetu.

4. Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, mogą zgłosić na posiedzeniu Komitetu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu.

5. Sekretarz Komitetu przekazuje osobom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, Sekretarzowi Rady Ministrów i Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów przyjęte przez Komitet rozstrzygnięcia.";

8) uchyla się § 13;
9) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Przewodniczący Komitetu może powoływać zespoły robocze w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Komitetu.";

10) uchyla się § 18.
§  2.  Do projektów dokumentów rządowych, wniesionych do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.