Monitor Polski

M.P.2019.349 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 131
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1.  Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, zwany dalej "Komitetem", jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Zadaniem Komitetu jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju.
2.  Komitet rozpatruje w szczególności projekty dokumentów rządowych:
1) o istotnym wpływie na:
a) zdolności rozwojowe gospodarki,
b) zrównoważony rozwój, klimat i bezpieczeństwo energetyczne,
c) rynek pracy i sytuację demograficzną,
d) gospodarowanie finansami publicznymi i majątkiem Skarbu Państwa,
e) jakość otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców i obywateli;
2) o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie.
§  3.  (uchylony).
§  4.  (uchylony).
§  5.  (uchylony).
§  6.  (uchylony).
§  7. 
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący Komitetu - Prezes Rady Ministrów;
2) Wiceprzewodniczący Komitetu - Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;
3) 1  członkowie:
a) Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Aktywów Państwowych,
b) Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
c) Minister Cyfryzacji,
d) Minister Finansów,
e) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
f) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
g) Minister Infrastruktury,
h) Minister Klimatu,
i) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
j) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
k) Minister Rozwoju,
l) Minister - Członek Rady Ministrów Konrad Szymański,
m) Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
1a.  2  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu jego kompetencje przysługują Wiceprzewodniczącemu Komitetu.
1b.  3  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komitetu członka Komitetu w rozpatrywaniu spraw przez Komitet bierze udział wskazany przez tego członka Komitetu sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym nieobecnego członka Komitetu.
2.  W przypadku rozpatrywania na posiedzeniu Komitetu spraw należących do zakresu kompetencji członków Rady Ministrów niewchodzących w skład Komitetu, Przewodniczący Komitetu zaprasza ich do uczestnictwa w posiedzeniu na prawach członka Komitetu.
3.  4  Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2.
4.  Sekretarzem Komitetu jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Komitetu dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  8. 
1.  5  Komitet odbywa posiedzenia w terminach wskazanych przez Przewodniczącego Komitetu.
2.  6  (uchylony).
§  8a. 
1.  Organ wnioskujący informuje Komitet, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, o potrzebie rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego, przekazując informację m.in. o:
1) udostępnieniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny;
2) wpływie projektu na obszary wskazane w § 2 ust. 2 pkt 1;
3) przewidywanych skutkach finansowych projektu w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie;
4) innych okolicznościach uzasadniających konieczność rozpatrzenia projektu przez Komitet, w tym o rozbieżności stanowisk ujętych w protokole rozbieżności.
2.  Przewodniczący Komitetu podejmuje decyzję o rozpatrzeniu przez Komitet projektu dokumentu rządowego, o którym mowa w ust. 1.
§  9. 
1.  Sekretarz Komitetu opracowuje projekt porządku obrad Komitetu oraz wprowadza w nim zmiany na podstawie informacji uzyskanych od organów wnioskujących oraz Przewodniczącego Komitetu.
2.  Projekt porządku obrad Sekretarz Komitetu doręcza osobom uczestniczącym w posiedzeniu Komitetu nie później niż na 5 dni przed dniem posiedzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
3.  7  Porządek obrad Komitetu może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego Komitetu z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b lub ust. 2.
§  10.  (uchylony).
§  11.  W posiedzeniach Komitetu stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu.
§  12. 
1.  Posiedzenia Komitetu odbywają się przy obecności większości osób wchodzących w jego skład.
2.  Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia.
3.  W przypadku gdy uzgodnienie nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie Przewodniczącego Komitetu.
4.  8  Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2, mogą zgłosić na posiedzeniu Komitetu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu.
5.  9  Sekretarz Komitetu przekazuje osobom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2, Sekretarzowi Rady Ministrów i Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów przyjęte przez Komitet rozstrzygnięcia.
§  13.  (uchylony).
§  14.  Przewodniczący Komitetu albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może, na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
§  15. 
1.  Komitet może określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygotowanie projektu dokumentu rządowego przewidywanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.
2.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również Przewodniczącemu Komitetu, jeżeli Komitet ten nie określił sposobu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.
§  16.  Przewodniczący Komitetu może powoływać zespoły robocze w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Komitetu.
§  17.  Komitet albo jego Przewodniczący może powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań programowych.
§  18.  (uchylony).
§  19.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu, do rozpatrywania projektu dokumentu rządowego przez Komitet stosuje się przepisy uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204, z 2018 r. poz. 114 i 278 oraz z 2019 r. poz. 137).
§  20.  Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  21.  Traci moc zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Komitetu Rozwoju (M.P. poz. 220, 250 i 892).
§  22.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 7 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 7 z dnia 24 stycznia 2020 r. (M.P.2020.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2020 r.
2 § 7 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 7 z dnia 24 stycznia 2020 r. (M.P.2020.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2020 r.
3 § 7 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 7 z dnia 24 stycznia 2020 r. (M.P.2020.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2020 r.
4 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 7 z dnia 24 stycznia 2020 r. (M.P.2020.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2020 r.
5 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 7 z dnia 24 stycznia 2020 r. (M.P.2020.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2020 r.
6 § 8 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 7 z dnia 24 stycznia 2020 r. (M.P.2020.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2020 r.
7 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 7 z dnia 24 stycznia 2020 r. (M.P.2020.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2020 r.
8 § 12 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 7 z dnia 24 stycznia 2020 r. (M.P.2020.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2020 r.
9 § 12 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 7 z dnia 24 stycznia 2020 r. (M.P.2020.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 stycznia 2020 r.