Monitor Polski

M.P.2019.376

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 46/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

Na podstawie art. 53j § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym (M.P. poz. 909) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Ilekroć w uchwale jest mowa o obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, a także w przeprowadzanych w toku kadencji wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyborów ponownych do organów tych jednostek, należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą, o której mowa w art. 181a § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.