Monitor Polski

M.P.2018.909

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

Na podstawie art. 53j § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwała określa:
1) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania do zakończenia głosowania,
2) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania po zakończeniu głosowania,
3) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę lub karty do głosowania, zwane dalej "kopertami na kartę do głosowania",
4) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
5) sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego

- w głosowaniu korespondencyjnym.

§  1a.  1  Ilekroć w uchwale jest mowa o obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, a także w przeprowadzanych w toku kadencji wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyborów ponownych do organów tych jednostek, należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą, o której mowa w art. 181a § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego.
§  2. 
1.  Koperty zwrotne, dostarczone do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania do zakończenia głosowania, komisja otwiera niezwłocznie po dostarczeniu i sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się:
1) podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
2) zaklejona koperta na kartę do głosowania.
2.  Jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 1, komisja odnotowuje w rubryce spisu wyborców "Uwagi", odpowiadającej pozycji, pod którą przy nazwisku wyborcy umieszczono informację o wysłaniu pakietu wyborczego, że wyborca głosował korespondencyjnie, a zaklejoną kopertę na kartę do głosowania komisja wrzuca do urny wyborczej. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu komisja dołącza do spisu wyborców. Puste koperty zwrotne komisja pakuje w pakiet, opisuje i odkłada. Pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w depozyt urzędnikowi wyborczemu.
3.  Jeżeli:
1) w kopercie zwrotnej nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
2) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę,
3) w kopercie zwrotnej nie było koperty na kartę do głosowania,
4) koperta na kartę do głosowania była niezaklejona

- komisja ds. przeprowadzenia głosowania odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując odłożone koperty według naruszeń powyższych warunków. Kopert tych komisja ds. ustalania wyników głosowania nie bierze pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

4.  Komisja pakuje koperty wraz z kartami w osobne pakiety, według naruszeń warunków określonych w ust. 3, opisuje je i odkłada.
5.  Jeżeli kopertę zwrotną wyborca dostarczył osobiście do obwodowej komisji wyborczej, komisja w jego obecności otwiera kopertę zwrotną i na podstawie jego dokumentu tożsamości sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się podpisane przez tego wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Ponadto komisja sprawdza, czy koperta na kartę do głosowania jest zaklejona. Jeżeli któryś z wymienionych warunków nie jest spełniony, komisja wzywa wyborcę do usunięcia stwierdzonej wady. Jeżeli warunki są spełnione, komisja dołącza do spisu wyborców oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, wrzuca kopertę na kartę do głosowania do urny, a pustą kopertę zwrotną dołącza do pakietu, o którym mowa w ust. 2 zdanie trzecie.
§  3.  Pakiety wyborcze nieodebrane przez wyborcę, dostarczone obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, komisja pakuje w pakiet, opisuje i odkłada. Pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w depozyt urzędnikowi wyborczemu.
§  4.  Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania po zakończeniu głosowania.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 2
1 § 1a dodany przez § 1 uchwały nr 46/2019 PAŃSTWOWEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.376) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 8 kwietnia 2019 r.
2 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju (M.P. z 2015 r. poz. 37), która utraciła moc z dniem 1 sierpnia 2018 r. na podstawie art. 18 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).