Monitor Polski

M.P.2018.122

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. poz. 286, z 2012 r. poz. 38, z 2015 r. poz. 1295 oraz z 2016 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
2) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej 6 członków, w tym przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców.

2. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym.";

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Powołanie i odwołanie Szefa Krajowego Biura Wyborczego - sekretarza Komisji następuje w głosowaniu jawnym. Przepisy § 13 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 stosuje się.";

4) w § 18 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) może przeprowadzać kontrole działalności organów jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania zlecone związane z przeprowadzaniem wyborów i referendum ogólnokrajowego.";

5) § 19 i 20 otrzymują brzmienie:

"§ 19. 1. W ramach wykonywania zadań, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 i 4, Komisja może zlecać przeprowadzenie kontroli pracownikom Krajowego Biura Wyborczego, a także innym osobom zaproponowanym przez sekretarza Komisji.

2. Komisja może zlecać wykonanie określonych zadań i prac organom wyborczym niższego stopnia.

§ 20. 1. Osoby przeprowadzające kontrole działają w zakresie zleconym przez Komisję, legitymując się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego Komisji oraz opatrzonym jej pieczęcią.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do wglądu w dokumentację organów wyborczych niższego stopnia i urzędników wyborczych, a także w dokumentację związaną z wyborami i referendum ogólnokrajowym, znajdującą się w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w podległych im jednostkach. Osoby te mogą być obecne na posiedzeniach organów wyborczych, z wyjątkiem posiedzeń związanych z obliczaniem wyników głosowania i ustalaniem wyników wyborów oraz referendum ogólnokrajowego.

3. Sprawozdania z kontroli przedstawiane są niezwłocznie Komisji.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu.