Monitor Polski

M.P.2018.278

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 43
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114) w § 28 w ust. 2 w pkt 3 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę d w brzmieniu:

"d) sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych;".

§  2.  Do projektów dokumentów rządowych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały skierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania albo do rozpatrzenia, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.