Monitor Polski

M.P.2018.278

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2018 r.
§  2.  Do projektów dokumentów rządowych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały skierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania albo do rozpatrzenia, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.