§ 28. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  28. 
1. 
Odrębną część uzasadnienia projektu aktu normatywnego stanowi ocena skutków regulacji, która przedstawia wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, o której mowa w § 24 ust. 3, zwana dalej "OSR".
2. 
OSR zawiera w szczególności:
1)
wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowany akt normatywny;
2)
informacje o konsultacjach przeprowadzonych przed opracowaniem projektu, a także o zakresie konsultacji publicznych i opiniowania projektu, w tym o obowiązku zasięgnięcia opinii określonych podmiotów wynikającym z przepisów odrębnych;
2a)
informacje o wynikach analiz możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków;
3)
przedstawienie wyników analizy wpływu projektowanego aktu normatywnego na podmioty, o których mowa w pkt 1, oraz wpływu projektu na istotne obszary oddziaływania, w szczególności na:
a)
sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego,
b)
rynek pracy,
c)
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
d)
sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych;
4)
wskazanie źródeł finansowania, zwłaszcza jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
5)
wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń.
2a. 
OSR projektu aktu normatywnego, który określa zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, zawiera także:
1)
wyniki analizy zgodności projektu z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24);
2)
informację o zastosowaniu proporcjonalnych ograniczeń obowiązków administracyjnych wobec przedsiębiorców albo uzasadnienie braku możliwości zastosowania takich ograniczeń, o których mowa w art. 68 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
3. 
OSR projektu ustawy zawiera także:
1)
zidentyfikowanie rozwiązywanego problemu;
2)
określenie celu i istoty interwencji;
3)
porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach.
4. 
OSR projektu ustawy albo projektu rozporządzenia, który nie jest przedstawiany do konsultacji publicznych, zawiera wskazanie przyczyn rezygnacji z prowadzenia konsultacji publicznych.
5. 
OSR przedstawia się na formularzu, którego wzór Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.