Monitor Polski

M.P.2016.1009

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2016 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

Na podstawie art. 188 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. W statucie Krajowego Biura Wyborczego stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu (M.P. poz. 253 oraz z 2015 r. poz. 487) w § 5 w ust. 1a wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) do spraw zamówień publicznych;";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) do spraw obsługi sekretariatu Szefa Krajowego Biura Wyborczego.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.