Monitor Polski

M.P.2019.134

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

POSTANOWIENIE nr 115.13.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 stycznia 2019 r.
zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) postanawiam, co następuje:
§  1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 115.4.2018 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. poz. 252) w części TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA w pozycji nauk technicznych skreśla się wiersz czterdziesty pierwszy.
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 29 stycznia 2018 r.