Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.85 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  178.  [Podmioty nadające stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki oraz tytuł profesora]
1.  Stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki nadaje, w drodze decyzji administracyjnej:
1) w uczelni - senat lub inny organ uczelni, o którym mowa w art. 28 ust. 4;
2) w instytucie PAN, w instytucie badawczym oraz w instytucie międzynarodowym - rada naukowa.
2.  Decyzję, o której mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący właściwego organu.
3.  W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy Kpa.
4.  Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.