Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.85 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  178.  [Podmioty nadające stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki oraz tytuł profesora]
1.  Stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki nadaje, w drodze decyzji administracyjnej:
1) w uczelni - senat lub inny organ uczelni, o którym mowa w art. 28 ust. 4;
2) w instytucie PAN, w instytucie badawczym oraz w instytucie międzynarodowym - rada naukowa.
1a.  10  Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

2.  Decyzję, o której mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący właściwego organu.
3.  W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy Kpa.
4.  Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
10 Art. 178 ust. 1a:

- dodany przez art. 63 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez art. 68 pkt 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.