[Podmioty nadające stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki oraz tytuł profesora] - Art. 178. - Prawo o szkolnictwie wyższym... - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 178. - [Podmioty nadające stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki oraz tytuł profesora] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  178.  [Podmioty nadające stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki oraz tytuł profesora]
1. 
Stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki nadaje, w drodze decyzji administracyjnej:
1)
w uczelni - senat lub inny organ uczelni, o którym mowa w art. 28 ust. 4;
2)
w instytucie PAN, w instytucie badawczym oraz w instytucie międzynarodowym - rada naukowa.
1a. 
Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

2. 
Decyzję, o której mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący właściwego organu.
3. 
W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy Kpa.
4. 
Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.