Monitor Polski

M.P.2017.102

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 524/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2016 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) postanawia się, co następuje:
§  1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. rej. 309/2015 o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. poz. 965) wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 24 po wyrazach KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dodaje się wyrazy

"obywatel Kanady i Związku Australijskiego";

2) po pkt 25 po wyrazach "de Varennes Fernand" dodaje się wyrazy

"obywatele Republiki Litewskiej".

§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 5 sierpnia 2015 r.