Monitor Polski

M.P.2017.96

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 482/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 listopada 2016 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) postanawia się, co następuje:
§  1. W postanowieniu nr rej 425/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 93), zmienionym postanowieniem nr rej. 435/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2016 r. (M.P. z 2017 r. poz. 94), pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kalinowska Tamara Bożena,".

§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 2 września 2016 r.