Monitor Polski

M.P.2016.557

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 154/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) postanawia się, co następuje:
§  1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2015 r. rej. 493/2015 o nadaniu orderów (M.P. poz. 1242) wprowadza się następującą zmianę:

pkt 7 otrzymuje brzmienie

"7. Dzwigała Maria Jolanta,".

§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 26 października 2015 r.