Monitor Polski

M.P.1989.42.340

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1989 r.

UCHWAŁA Nr XII/65/89
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W KATOWICACH
z dnia 5 października 1989 r.
w sprawie zmiany granicy między miastami Knurowem a Gliwicami.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach uchwala, co następuje:
§  1. Włącza się do miasta Knurowa z miasta Gliwic teren o łącznej powierzchni 217,80 ha, składający się z dwóch obszarów, a mianowicie:
1) obszaru o powierzchni 170,80 ha, położonego w rejonie ulic Rybnickiej i 1 Maja,
2) obszaru o powierzchni 47,00 ha, położonego w rejonie ulic Parkowej i Jęczmiennej.
§  2. Szczegółowego opisu zmienionej granicy między Knurowem a Gliwicami dokona Wojewoda Katowicki w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.