Zmiana granic miasta Marki oraz gminy Radzymin.

Monitor Polski

M.P.1987.27.216

Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 1987 r.

UCHWAŁA NR 184
RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 16 lipca 1987 r.
w sprawie zmiany granic miasta Marki oraz gminy Radzymin.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262 oraz z 1986 r. Nr 47, poz. 227) Rada Narodowa Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:
Włącza się do miasta Marki część obszaru gminy Radzymin o powierzchni 60 ha obejmującą część wsi Słupno.
Szczegółowego opisu granic miasta Marki oraz gminy Radzymin, zmienionych stosownie do przepisu § 1, dokona Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Stołecznego Warszawskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1987 r.