Monitor Polski

M.P.1960.34.173

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KOMITETU DO SPRAW URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 26 marca 1960 r.
o zmianie zarządzenia z dnia 17 maja 1958 r. w sprawie konkursów na projekty dla potrzeb budownictwa.

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr 45 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie (Monitor Polski Nr 16, poz. 99) oraz w wykonaniu § 10 ust. 2 zarządzenia nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1958 r. w sprawie organizacji projektowania w budownictwie państwowym (Monitor Polski Nr 41, poz. 233) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 17 maja 1958 r. w sprawie konkursów na projekty dla potrzeb budownictwa (Monitor Polski Nr 41, poz. 238) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 6 dodaje się §§ 7–9 w następującym brzmieniu:

"§ 7. 1. Konkursy na projekty budownictwa mieszkaniowego, dotyczące zarówno koncepcji projektu urbanistycznego, jak i projektów budynków mieszkalnych, są finansowane według ogólnie obowiązujących zasad przyjętych dla finansowania prac projektowych.

2. Konkursy na projekty nie wymienione w ust. 1 są finansowane ze środków budżetowych ministerstw (urzędów centralnych) bądź rad narodowych.

3. W uzasadnionych przypadkach konkursy mogą być finansowane częściowo lub całkowicie przez organizacje społeczne.

§ 8. Zarezerwowanie środków na zorganizowanie konkursu powinno nastąpić jednocześnie z uzyskaniem zgody Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury (§ 2 i § 3) lub właściwego ministra (§ 4) na zorganizowanie konkursu.

§ 9. Szczegółowy preliminarz powinien być zatwierdzony przed ogłoszeniem konkursu w trybie przepisów § 2 i § 3 lub § 4.";

2) dotychczasowe §§ 7–10 otrzymują odpowiednio kolejną numerację §§ 10–13.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.