Konkursy na projekty dla potrzeb budownictwa.

Monitor Polski

M.P.1958.41.238

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KOMITETU DO SPRAW URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 17 maja 1958 r.
w sprawie konkursów na projekty dla potrzeb budownictwa.

Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr 45 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie (Monitor Polski Nr 16, poz. 99) oraz w wykonaniu § 10 ust. 2 zarządzenia nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1958 r. w sprawie organizacji projektowania w budownictwie państwowym (Monitor Polski Nr 41, poz. 233) zarządza się, co następuje:
1.
Decyzję o przeprowadzeniu konkursu na projekty architektoniczno-budowlane na określony temat wydaje inwestor w porozumieniu z Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
2.
Organy służby architektoniczno-budowlanej prezydiów rad narodowych oraz właściwe stowarzyszenia fachowe mogą zgłaszać do Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury wnioski o przeprowadzenie konkursu na projekty architektoniczno-budowlane. Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury - jeżeli uzna wniosek za uzasadniony - występuje do inwestora z propozycją przeprowadzenia konkursu.
Program (założenia), warunki oraz formę organizacyjną konkursu na projekt architektoniczno-budowlany zatwierdza inwestor w uzgodnieniu z Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. Przy konkursach na projekty, których celem jest przede wszystkim rozwiązanie koncepcji konstrukcyjnej, Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury działa w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
O potrzebie przeprowadzenia konkursu urbanistycznego (plany ogólne miast i osiedli, plany szczegółowe fragmentów miast i osiedli, plany osiedli mieszkaniowych) oraz o programie i warunkach takiego konkursu decyduje prezydium rady narodowej, właściwej do opracowania projektu, w uzgodnieniu z Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Przepisy § 1 ust. 1 oraz § 2 stosuje się odpowiednio do konkursów na opracowania technologii, z tą zmianą że zamierzenia inwestora co do przeprowadzenia konkursu (§ 1 ust. 1) oraz program, warunki i formę organizacyjną konkursu (§ 2) wymagają uzgodnienia - zamiast z Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury - z właściwym ministrem.
Decyzja przeprowadzenia konkursu powinna być podjęta w oparciu o wieloletni plan gospodarczy z właściwym wyprzedzeniem terminu przystąpienia do realizacji inwestycji.
Koszt konkursu obejmuje nagrody i koszty organizacyjne wraz z wynagrodzeniem sądu konkursowego oraz ekspertów.
1.
Konkursy na projekty budownictwa mieszkaniowego, dotyczące zarówno koncepcji projektu urbanistycznego, jak i projektów budynków mieszkalnych, są finansowane według ogólnie obowiązujących zasad przyjętych dla finansowania prac projektowych.
2.
Konkursy na projekty nie wymienione w ust. 1 są finansowane ze środków budżetowych ministerstw (urzędów centralnych) bądź rad narodowych.
3.
W uzasadnionych przypadkach konkursy mogą być finansowane częściowo lub całkowicie przez organizacje społeczne.
Zarezerwowanie środków na zorganizowanie konkursu powinno nastąpić jednocześnie z uzyskaniem zgody Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury (§ 2 i § 3) lub właściwego ministra (§ 4) na zorganizowanie konkursu.
Szczegółowy preliminarz powinien być zatwierdzony przed ogłoszeniem konkursu w trybie przepisów § 2 i § 3 lub § 4.
Wyróżnia się konkursy otwarte, w których mogą brać udział wszyscy interesujący się danym tematem, oraz konkursy ograniczone, z ograniczeniem sprecyzowanym w warunkach konkursu.
Konkursy przeprowadzane są na podstawie regulaminów, zatwierdzonych przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
1.
Konkursy międzynarodowe przeprowadzane są na podstawie regulaminu międzynarodowych konkursów UNESCO.
2.
Ogłoszenie konkursu międzynarodowego wymaga zgody Ministra Finansów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 7 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 marca 1960 r. (M.P.60.34.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1960 r.
2 § 8 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 marca 1960 r. (M.P.60.34.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1960 r.
3 § 9 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 marca 1960 r. (M.P.60.34.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1960 r.
4 § 10 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 marca 1960 r. (M.P.60.34.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1960 r.
5 § 11 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 marca 1960 r. (M.P.60.34.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1960 r.
6 § 12 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 marca 1960 r. (M.P.60.34.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1960 r.
7 § 13 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 marca 1960 r. (M.P.60.34.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1960 r.