Monitor Polski

M.P.1952.A-82.1314

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1952 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO I MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 września 1952 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 14 marca 1952 r. w sprawie udzielania i umarzania zaliczek na materiały udzielanych przez zleceniodawców przedsiębiorstwom budowlano-montażowym.

Na podstawie § 3 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 26, poz. 190) i § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 22, poz. 188) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 14 marca 1952 r. w sprawie udzielania i umarzania zaliczek na materiały udzielanych przez zleceniodawców przedsiębiorstwom budowlano-montażowym (Monitor Polski Nr A-27, poz. 371) wprowadza się następujące zmiany.
1) dotychczasowa treść § 1 zostaje oznaczona jako ust. 1,
2) w tymże paragrafie dodaje się nowy ust. 2 o treści następującej:

"2. Zmiany i uzupełnienia w załączniku nr 1 w zakresie ustalania stosunku procentowego wysokości zaliczki materiałowej do wartości umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych dokonywane będą przez Ministra Finansów w porozumieniu z właściwym ministrem.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.