Monitor Polski

M.P.1990.24.184

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 czerwca 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania ruchem na drogach publicznych.

Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 407) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1987 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach publicznych (Monitor Polski Nr 31, poz. 240) wprowadza się następujące zmiany:
1) w podstawie prawnej i w § 1 po wyrazach "Dz. U. Nr 6, poz. 35" dodaje się wyrazy "i z 1989 r. Nr 35, poz. 192",
2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej sprawuje ogólny nadzór w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych, a ponadto jest organem zarządzającym ruchem na autostradach i innych drogach przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów samochodowych.",

3) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu określonego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli organizacja ruchu zostaje wprowadzona na podstawie typowego projektu zatwierdzonego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Dotyczy to również wszelkich robót wykonywanych przez inne niż zarządy drogi jednostki organizacyjne.",

4) w § 7 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,
5) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Ustala się następujące przepisy szczegółowe zawarte w instrukcjach stanowiących załączniki do zarządzenia:

1) oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - załącznik nr 1,

2) o drogowej sygnalizacji świetlnej - załącznik nr 2.",

6) skreśla się załącznik obejmujący wykaz dróg krajowych, dla których organem zarządzającym ruchem jest minister,
7) dodaje się załączniki nr 1 i 2 w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
8) użyte w zarządzeniu w różnych przypadkach wyrazy "Minister Komunikacji" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Transportu i Gospodarki Morskiej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1991 r.

(Tekst załączników nr 1 i 2 do zarządzenia zawierają załączniki do niniejszego numeru)