Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1969.51.401

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 29 listopada 1969 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 32) zarządza się, co następuje:
W wykazie jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych doktora, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 50, poz. 248 i Nr 56, poz. 274, z 1968 r. Nr 20, poz. 127, Nr 34, poz. 229 i Nr 53, poz. 371 oraz z 1969 r. Nr 23, poz. 183 i Nr 43, poz. 346) w części A. Szkoły wyższe, w pozycji IV - Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna, pod lp. 9 Politechnika Poznańska - Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Chemiczny",

w rubryce 4 - "doktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych".

W wykazie jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia wymienionego w § 1, w części A. Szkoły wyższe, w pozycji IV - Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna dodaje się lp. 10 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
10Politechnika Szczecińska

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższegodoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.