Monitor Polski

M.P.1967.50.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1971 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 9 sierpnia 1967 r.
w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1965 r. Nr 14, poz. 101 i z 1967 r. Nr 6, poz. 20) zarządza się, co następuje:
§  1. Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2. 1 Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3.
1. Przewody doktorskie i habilitacyjne z zakresu nauk matematycznych, wszczęte na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zostaną zakończone w Instytucie Matematyki Politechniki Warszawskiej.
2. Przewody habilitacyjne, wszczęte na Wydziale Handlu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, mogą być zakończone na tym wydziale.
§  4. Tracą moc wszystkie przepisy dotychczasowe w sprawie nadania jednostkom uprawnień do nadawania stopni naukowych.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 2

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH DOKTORA

A.

SZKOŁY WYŻSZE

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
IUniwersytety
1Uniwersytet Jagielloński w KrakowieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawadoktora nauk prawnych
2Uniwersytet ŁódzkiMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk przyrodniczych,

doktora nauk geograficznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologicznydoktora nauk ekonomicznych, doktora nauk humanistycznych
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawadoktora nauk prawnych
3Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk przyrodniczych
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawadoktora nauk prawnych
Wydział Ekonomicznydoktora nauk ekonomicznych
4Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawadoktora nauk prawnych
Instytut Nauk Politycznychdoktora nauk politycznych
5Uniwersytet WarszawskiMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologiidoktora nauk przyrodniczych
Wydział Chemiidoktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologii Obcychdoktora nauk humanistycznych
Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiejdoktora nauk humanistycznych
Wydział Fizykidoktora nauk fizycznych
Wydział Geologiidoktora nauk przyrodniczych
Wydział Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Mechanikidoktora nauk matematycznych
Wydział Nauk Społecznychdoktora nauk humanistycznych, doktora nauk ekonomicznych,

doktora nauk politycznych

Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Wydział Psychologii i Pedagogikidoktora nauk humanistycznych
Instytut Geografiidoktora nauk przyrodniczych
6Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk przyrodniczych
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwadoktora nauk humanistycznych
7Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława BierutaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Nauk Przyrodniczychdoktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
8Uniwersytet Śląski w KatowicachMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk matematycznych,

doktora nauk fizycznych

Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk chemicznych, doktora nauk prawnych
9Uniwersytet GdańskiMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk matematycznych,

doktora nauk chemicznych;

Wydział Ekonomiki Transportudoktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora nauk ekonomicznych
IIWyższe szkoły ekonomiczne
1Szkoła Główna Planowania i Statystyki w WarszawieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora nauk ekonomicznych
Wydział Finansów i Statystykidoktora nauk ekonomicznych
Wydział Handludoktora nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Zagranicznegodoktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiczno-Społecznydoktora nauk ekonomicznych
2Wyższa Szkoła Ekonomiczna w KrakowieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Obrotudoktora nauk ekonomicznych
3Wyższa Szkoła Ekonomiczna w PoznaniuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Handlowo-Towaroznawczydoktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora nauk ekonomicznych
4Wyższa Szkoła Ekonomiczna w KatowicachMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Przemysłudoktora nauk ekonomicznych
5Wyższa Szkoła Ekonomiczna we WrocławiuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Gospodarki Narodowejdoktora nauk ekonomicznych
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłudoktora nauk ekonomicznych
IIIWyższe szkoły pedagogiczne
1Wyższa Szkoła Pedagogiczna w KrakowieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologiczno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Geograficzno-Biologicznydoktora nauk przyrodniczych
Wydział Matematyczno-Fizycznydoktora nauk matematycznych
2Wyższa Szkoła Pedagogiczna w OpoluMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologiczno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
IVPolitechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna
1Politechnika GdańskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych,
doktora nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora nauk technicznych
Instytut Architektury i Urbanistykidoktora nauk technicznych
Instytut Okrętowydoktora nauk technicznych
Instytut Hydrotechnikidoktora nauk technicznych
Instytut Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
Międzywydziałowy Instytut Fizykidoktora nauk fizycznych
2Politechnika KrakowskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architekturydoktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Wodnegodoktora nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
3Politechnika ŁódzkaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Chemii Spożywczejdoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
Wydział Włókienniczydoktora nauk technicznych
4Politechnika SzczecińskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodno-Melioracyjnegodoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportudoktora nauk ekonomicznych
Wydział Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
5Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w GliwicachMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Automatykidoktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnegodoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Górniczydoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnejdoktora nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczno-Energetycznydoktora nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora nauk technicznych
6Politechnika WarszawskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architekturydoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Geodezji i Kartografiidoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Budowlanejdoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnejdoktora nauk technicznych
Wydział Komunikacjidoktora nauk technicznych
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdówdoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwadoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniki Precyzyjnejdoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora nauk technicznych
Instytut Fizykidoktora nauk fizycznych
Instytut Matematykidoktora nauk matematycznych
7Politechnika WrocławskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Instytut Architektury i Urbanistykidoktora nauk technicznych
Instytut Budownictwadoktora nauk technicznych
Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgladoktora nauk chemicznych
Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkichdoktora nauk chemicznych
Instytut Chemii Organicznej i Fizycznejdoktora nauk chemicznych
Instytut Cybernetyki Technicznejdoktora nauk technicznych
Instytut Energoelektrykidoktora nauk technicznych
Instytut Fizyki Technicznejdoktora nauk fizycznych
Instytut Geotechnikidoktora nauk technicznych
Instytut Górnictwadoktora nauk technicznych
Instytut Historii, Architektury, Sztuki i Technikidoktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnychdoktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Lądowejdoktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Sanitarnej i Wodnejdoktora nauk technicznych
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyndoktora nauk technicznych
Instytut Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Aparatury Przemysłowejdoktora nauk technicznych
Instytut Matematyki i Fizyki Teoretycznejdoktora nauk matematycznych, doktora nauk fizycznych
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznejdoktora nauk technicznych
Instytut Metrologii Elektrycznejdoktora nauk technicznych
Instytut Miernictwa, Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznychdoktora nauk technicznych
Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologiidoktora nauk technicznych
Instytut Technologii Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznychdoktora nauk chemicznych
Instytut Telekomunikacji i Akustykidoktora nauk technicznych
Instytut Organizacji i Ekonomikidoktora nauk ekonomicznych
8Politechnika CzęstochowskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora nauk technicznych
9Politechnika PoznańskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
10Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ceramicznydoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczejdoktora nauk technicznych, doktora nauk fizycznych
Wydział Geodezji Górniczejdoktora nauk technicznych
Wydział Geologiczno-Poszukiwawczydoktora nauk technicznych
Wydział Górniczydoktora nauk technicznych
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczychdoktora nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora nauk technicznych
Wydział Metali Nieżelaznychdoktora nauk technicznych
Wydział Odlewnictwadoktora nauk technicznych
Wydział Wiertniczo-Naftowydoktora nauk technicznych
11Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w WarszawieMinisterstwo Obrony Narodowej
Wydział Chemii i Fizyki Technicznejdoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektroradiotechnicznydoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii i Geodezji Wojskowejdoktora nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
VWyższe szkoły rolnicze
1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiczno-Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Leśnydoktora nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnychdoktora nauk technicznych
Wydział Ogrodniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora nauk technicznych
Wydział Technologii Rolno-Spożywczejdoktora nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
2Wyższa Szkoła Rolnicza w KrakowieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Leśnydoktora nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnychdoktora nauk technicznych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora nauk przyrodniczych
3Wyższa Szkoła Rolnicza w LublinieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Wydział Techniki Rolniczejdoktora nauk technicznych
4Wyższa Szkoła Rolnicza w OlsztynieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Mleczarskidoktora nauk technicznych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora nauk przyrodniczych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
5Wyższa Szkoła Rolnicza w PoznaniuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Leśnydoktora nauk leśnych
Wydział Ogrodniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora nauk technicznych
Wydział Technologii Rolno-Spożywczejdoktora nauk technicznych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Wydział Biologii Stosowanejdoktora nauk przyrodniczych
6Wyższa Szkoła Rolnicza w SzczecinieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rybactwa Morskiegodoktora nauk rolniczych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
7Wyższa Szkoła Rolnicza we WrocławiuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Melioracji Wodnychdoktora nauk technicznych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora nauk przyrodniczych
VIWyższe szkoły nauk społecznych i politycznych
1Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w WarszawieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomicznydoktora nauk ekonomicznych
Wydział Historyczno-Socjologicznydoktora nauk humanistycznych
2Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego w WarszawieMinisterstwo Obrony Narodowej
Wydział Historyczno-Politycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Pedagogiczno-Politycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Ekonomiczno-Wojskowydoktora nauk ekonomicznych
VIIWyższe szkoły teologiczne
1Akademia Teologii Katolickiej w WarszawieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filozofii Chrześcijańskiejdoktora teologii
Wydział Prawa Kanonicznegodoktora teologii
Wydział Teologicznydoktora teologii
2Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Teologicznydoktora teologii
VIIIAkademie medyczne
1Akademia Medyczna im. J. Marchlewskiego w BiałymstokuMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
2Akademia Medyczna w GdańskuMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
3Akademia Medyczna w KrakowieMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
4Akademia Medyczna w LublinieMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
5Akademia Medyczna w ŁodziMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
6Akademia Medyczna w PoznaniuMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
7Pomorska Akademia Medyczna im. gen. K. Świerczewskiego w SzczecinieMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
8Akademia Medyczna w WarszawieMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
9Akademia Medyczna we WrocławiuMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
10Śląska Akademia Medyczna im. L. Waryńskiego w KatowicachMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
11Wojskowa Akademia Medyczna w ŁodziMinisterstwo Obrony Narodowej
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
Instytut Kształcenia Podyplomowego w Warszawiedoktora nauk medycznych
IXWyższe szkoły wychowania fizycznego
1Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. K. Świerczewskiego w WarszawieGłówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
2Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego we WrocławiuGłówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
3Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w PoznaniuGłówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
4Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w KrakowieGłówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
XWyższe szkoły artystyczne
1Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w WarszawieMinisterstwo Kultury i Sztuki
Wydział Kompozycji, Teorii i Dyrygenturydoktora nauk humanistycznych

B.

PLACÓWKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Lp.Nazwa jednostkiNazwa stopnia naukowego
123
1Instytut Badań Literackichdoktora nauk humanistycznych
2Instytut Filozofii i Socjologiidoktora nauk humanistycznych
3Instytut Historiidoktora nauk humanistycznych
4Instytut Historii Kultury Materialnejdoktora nauk humanistycznych
5Instytut Sztukidoktora nauk humanistycznych
6Instytut Nauk Prawnychdoktora nauk prawnych
7Zakład Historii Nauki i Technikidoktora nauk humanistycznych
8Zakład Słowianoznawstwadoktora nauk humanistycznych
9Zakład Nauk Ekonomicznychdoktora nauk ekonomicznych
10Śląski Instytut Naukowydoktora nauk humanistycznych, doktora nauk politycznych
11Instytut Biochemii i Biofizykidoktora nauk przyrodniczych
12Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiegodoktora nauk przyrodniczych
13Instytut Botanikidoktora nauk przyrodniczych
14Instytut Zoologicznydoktora nauk przyrodniczych
15Instytut Chemii Fizycznejdoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych
16Instytut Chemii Organicznejdoktora nauk chemicznych
17Instytut Fizykidoktora nauk fizycznych
18Instytut Geografiidoktora nauk przyrodniczych
19Instytut Matematycznydoktora nauk matematycznych
20Zakład Geofizykidoktora nauk fizycznych
21Zakład Nauk Geologicznychdoktora nauk przyrodniczych
22Instytut Budownictwa Wodnegodoktora nauk technicznych
23Instytut Podstawowych Problemów Technikidoktora nauk technicznych
24Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfeldadoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
25Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnychdoktora nauk chemicznych,

doktora nauk fizycznych

26Instytut Automatykidoktora nauk technicznych
27Zakład Badań Naukowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowegodoktora nauk technicznych
28Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznejdoktora nauk medycznych
29Zakład Parazytologiidoktora nauk przyrodniczych
30Zakład Ekologiidoktora nauk przyrodniczych
31Zakład Farmakologiidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
32Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzątdoktora nauk rolniczych
33Instytut Technologii Elektronowejdoktora nauk technicznych
34Zakład Prakseologiidoktora nauk humanistycznych
35Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierzątdoktora nauk rolniczych
36Zakład Genetyki Roślindoktora nauk rolniczych
37Instytut Maszyn Przepływowychdoktora nauk technicznych

C.

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1Instytut Badań JądrowychPełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowejdoktora nauk fizycznych, doktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych, doktora nauk technicznych
2Instytut Chemii OgólnejMinisterstwo Przemysłu Chemicznegodoktora nauk technicznych
3Instytut ElektrotechnikiMinisterstwo Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
4Instytut Mechaniki PrecyzyjnejMinisterstwo Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
5Instytut Metalurgii Żelaza im. St. StaszicaMinisterstwo Przemysłu Ciężkiegodoktora nauk technicznych
6Instytut GeologicznyCentralny Urząd Geologiidoktora nauk przyrodniczych
7Główny Instytut GórnictwaMinisterstwo Górnictwa i Energetykidoktora nauk technicznych
8Instytut ŁącznościMinisterstwo Łącznościdoktora nauk technicznych
9Instytut Techniki BudowlanejMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanychdoktora nauk technicznych
10Państwowy Instytut Hydrologiczno-MeteorologicznyCentralny Urząd Gospodarki Wodnejdoktora nauk fizycznych, doktora nauk przyrodniczych
11Instytut Badawczy LeśnictwaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnegodoktora nauk leśnych
12Instytut Uprawy, Nawożenia i GleboznawstwaMinisterstwo Rolnictwadoktora nauk rolniczych
13Instytut ZootechnikiMinisterstwo Rolnictwadoktora nauk rolniczych
14Instytut Hodowli i Aklimatyzacji RoślinMinisterstwo Rolnictwadoktora nauk rolniczych
15Instytut Ekonomiki RolnejMinisterstwo Rolnictwadoktora nauk ekonomicznych
16Instytut WeterynariiMinisterstwo Rolnictwadoktora nauk weterynaryjnych
17Instytut Melioracji i Użytków ZielonychMinisterstwo Rolnictwadoktora nauk rolniczych, doktora nauk technicznych
18Instytut Ochrony RoślinMinisterstwo Rolnictwadoktora nauk rolniczych
19Instytut Rybactwa ŚródlądowegoMinisterstwo Rolnictwadoktora nauk rolniczych, doktora nauk przyrodniczych
20Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji RolnictwaMinisterstwo Rolnictwadoktora nauk rolniczych, doktora nauk technicznych
21Instytut Naukowy Kultury FizycznejGłówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystykidoktora nauk wychowania fizycznego
22Państwowy Zakład HigienyMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych, doktora nauk farmaceutycznych
23Instytut Matki i DzieckaMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
24Instytut Onkologii im. M. Curie-SkłodowskiejMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
25Instytut GruźlicyMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
26Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. KaczkowskiegoMinisterstwo Obrony Narodowejdoktora nauk medycznych, doktora nauk farmaceutycznych, doktora nauk przyrodniczych
27Instytut PsychoneurologicznyMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
28Wojskowy Instytut Medycyny LotniczejMinisterstwo Obrony Narodowejdoktora nauk medycznych
29Instytut PedagogikiMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższegodoktora nauk humanistycznych
30Instytut Organizacji i Mechanizacji BudownictwaMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanychdoktora nauk technicznych,

doktora nauk ekonomicznych

31Instytut Przemysłu OrganicznegoMinisterstwo Przemysłu Chemicznegodoktora nauk chemicznych
32Instytut Fizyki JądrowejPełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowejdoktora nauk fizycznych
33Instytut ReumatologicznyMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
34Polski Instytut Spraw MiędzynarodowychMinisterstwo Spraw Zagranicznychdoktora nauk politycznych
35Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i ChemicznymMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
36Instytut OdlewnictwaMinisterstwo Przemysłu Ciężkiegodoktora nauk technicznych
37Instytut LekówMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk farmaceutycznych
38Instytut Obróbki SkrawaniemMinisterstwo Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
39.Instytut HematologiiMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
40.Instytut SadownictwaMinisterstwo Rolnictwadoktora nauk rolniczych
41.Instytut ZiemniakaMinisterstwo Rolnictwadoktora nauk rolniczych

D.

SAMODZIELNE PLACÓWKI TYPU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO

Lp.Nazwa placówkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w WarszawieMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 3

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH DOKTORA HABILITOWANEGO

A.

SZKOŁY WYŻSZE

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
I.Uniwersytety
1.Uniwersytet Jagielloński w KrakowieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawadoktora habilitowanego nauk prawnych
2.Uniwersytet ŁódzkiMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych,

doktora habilitowanego nauk geograficznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologicznydoktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawadoktora habilitowanego nauk prawnych
3.Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Humanistycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawadoktora habilitowanego nauk prawnych
4.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawadoktora habilitowanego nauk prawnych
5.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Humanistycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
6Uniwersytet WarszawskiMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Filologii Obcychdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiejdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Fizykidoktora habilitowanego nauk fizycznych
Wydział Geologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Mechanikidoktora habilitowanego nauk matematycznych
Wydział Nauk Społecznychdoktora habilitowanego nauk humanistycznych, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
Wydział Psychologii i Pedagogikidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Instytut Geografiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
7.Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Nauk Przyrodniczychdoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
II.Wyższe szkoły ekonomiczne
1.Szkoła Główna Planowania i Statystyki w WarszawieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Finansów i Statystykidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Zagranicznegodoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Wewnętrznegodoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
2.Wyższa Szkoła Ekonomiczna w KrakowieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
3.Wyższa Szkoła Ekonomiczna we WrocławiuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Gospodarki Narodowejdoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
4.Wyższa Szkoła Ekonomiczna w PoznaniuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Handlowo-Towaroznawczydoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
5.Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach

Wydział Przemysłu

Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższegodoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
III.Wyższe szkoły pedagogiczne
1.Wyższa Szkoła Pedagogiczna w KrakowieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologiczno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
IV.Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna
1.Politechnika GdańskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych,
doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Architektury i Urbanistykidoktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Okrętowydoktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Hydrotechnikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budowy Maszyndoktora habilitowanego nauk technicznych
2.Politechnika KrakowskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architekturydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
3.Politechnika ŁódzkaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemii Spożywczejdoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Włókienniczydoktora habilitowanego nauk technicznych
4.Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w GliwicachMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Automatykidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego,.doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Górniczydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczno-Energetycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
5.Politechnika WarszawskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architekturydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Geodezji i Kartografiidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Budowlanejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Komunikacjidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdówdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwadoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Matematyki Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższegodoktora habilitowanego nauk matematycznych
Wydział Mechaniki Precyzyjnejdoktora habilitowanego nauk technicznych
6.Politechnika Wrocławska
Wydział Architekturydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
7.Politechnika PoznańskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budowy Maszyndoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
8.Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ceramicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczejdoktora habilitowanego nauk technicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych
Wydział Geodezji Górniczejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Geologiczno-Puszukiwawczydoktora habilitowanego nauk technicznych
Widział Górniczydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Metali Nieżelaznychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Odlewnictwadoktora habilitowanego nauk technicznych
9.Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w WarszawieMinisterstwo Obrony Narodowej
Wydział Chemii i Fizyki Technicznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektroradiotechnicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii i Geodezji Wojskowejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
10Politechnika SzczecińskaMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportudoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Technologii Chemicznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych
V.Wyższe szkoły rolnicze
1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiczno-Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Leśnydoktora habilitowanego nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Ogrodniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Technologii Rolno-Spożywczejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
2.Wyższa Szkoła Rolnicza w KrakowieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Leśnydoktora habilitowanego nauk leśnych
3.Wyższa Szkoła Rolnicza w LublinieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjnydoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Wydział Techniki Rolniczejdoktora habilitowanego, nauk technicznych
4.Wyższa Szkoła Rolnicza w OlsztynieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
5.Wyższa Szkoła Rolnicza w PoznaniuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Leśnydoktora habilitowanego nauk leśnych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora habilitowanego nauk technicznych
6.Wyższa Szkoła Rolnicza we WrocławiuMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Melioracji Wodnychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjnydoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
7.Wyższa Szkoła Rolnicza w SzczecinieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Rybactwa Morskiegodoktora habilitowanego nauk rolniczych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
VI.Wyższe szkoły nauk społecznych i politycznych
1.Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w WarszawieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomicznydoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Historyczno-Socjologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
2.Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego w WarszawieMinisterstwo Obrony Narodowej
Wydział Historyczno-Politycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
VII.Wyższe szkoły teologiczne
1.Akademia Teologii Katolickiej w WarszawieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filozofii Chrześcijańskiejdoktora habilitowanego teologii
Wydział Prawa Kanonicznegodoktora habilitowanego teologii
Wydział Teologiidoktora habilitowanego teologii
2.Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieMinisterstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Teologiidoktora habilitowanego teologii
VIII.Akademie medyczne
1.Akademia Medyczna im. J. Marchlewskiego w BiałymstokuMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
2.Akademia Medyczna w GdańskuMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
3.Akademia Medyczna w KrakowieMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
4.Akademia Medyczna w LublinieMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
5.Akademia Medyczna w ŁodziMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
6.Akademia Medyczna w PoznaniuMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
7.Pomorska Akademia Medyczna im. gen. K. Świerczewskiego w SzczecinieMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
8.Akademia Medyczna w WarszawieMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
9.Akademia Medyczna we WrocławiuMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
10.Śląska Akademia Medyczna im. L. Waryńskiego w KatowicachMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
11.Wojskowa Akademia Medyczna w ŁodziMinisterstwo Obrony Narodowej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
Instytut Kształcenia Podyplomowego w Warszawiedoktora habilitowanego nauk medycznych
IX.Wyższe szkoły wychowania fizycznego
1.Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. K. Świerczewskiego w WarszawieGłówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora habilitowanego nauk wychowania fizycznego

B.

PLACÓWKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Lp.Nazwa jednostkiNazwa stopnia naukowego
123
1.Instytut Badań Literackichdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
2.Instytut Filozofii i Socjologiidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
3.Instytut Historiidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
4.Instytut Historii Kultury Materialnejdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
5.Instytut Sztukidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
6.Instytut Nauk Prawnychdoktora habilitowanego nauk prawnych
7.Zakład Historii Nauki i Technikidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
8.Instytut Biochemii i Biofizykidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
9.Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiegodoktora habilitowanego nauk humanistycznych
10.Instytut Chemii Fizycznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych
11.Instytut Chemii Organicznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych
12.Instytut Fizykidoktora habilitowanego nauk fizycznych
13.Instytut Geografiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
14.Instytut Matematycznydoktora habilitowanego nauk matematycznych
15.Instytut Podstawowych Problemów Technikidoktora habilitowanego nauk technicznych
16.Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfeldadoktora habilitowanego nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
17.Instytut Automatykidoktora habilitowanego nauk technicznych

C.

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1.Instytut Badań JądrowychPełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowejdoktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych, doktora habilitowanego nauk technicznych
2.Instytut GeologicznyCentralny Urząd Geologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
3.Główny Instytut GórnictwaMinisterstwo Górnictwa i Energetykidoktora habilitowanego nauk technicznych
4.Instytut Chemii OgólnejMinisterstwo Przemysłu Chemicznegodoktora habilitowanego nauk technicznych
5.Instytut Badawczy LeśnictwaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnegodoktora habilitowanego nauk leśnych
6.Instytut WeterynariiMinisterstwo Rolnictwadoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
7.Instytut Uprawy, Nawożenia i GleboznawstwaMinisterstwo Rolnictwadoktora habilitowanego nauk rolniczych
8.Instytut Hodowli i Aklimatyzacji RoślinMinisterstwo Rolnictwadoktora habilitowanego nauk rolniczych
9.Państwowy Zakład HigienyMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych, doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
10.Instytut GruźlicyMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych
11.Instytut ElektrotechnikiMinisterstwo Przemysłu Maszynowegodoktora habilitowanego nauk technicznych

D.

SAMODZIELNE PLACÓWKI TYPU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO

Lp.Nazwa placówkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w WarszawieMinisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych
1 § 2 zmieniony przez § 1 lit. a) zarządzenia z dnia 2 czerwca 1969 r. (M.P.69.23.183) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 1969 r.
2 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 października 1967 r. (M.P.67.56.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 1967 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1968 r. (M.P.68.20.127) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 maja 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 lipca 1968 r. (M.P.68.34.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 grudnia 1968 r. (M.P.68.53.371) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 lit. b) zarządzenia z dnia 2 czerwca 1969 r. (M.P.69.23.183) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 września 1969 r. (M.P.69.43.346) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 listopada 1969 r. (M.P.69.51.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 marca 1970 r. (M.P.70.11.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 maja 1970 r. (M.P.70.15.130) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 maja 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 lipca 1970 r. (M.P.70.23.188) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 września 1970 r. (M.P.70.32.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 listopada 1970 r. (M.P.70.42.321) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 grudnia 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1971 r. (M.P.71.5.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 stycznia 1971 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 lutego 1971 r. (M.P.71.15.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 marca 1971 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 marca 1971 r. (M.P.71.20.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 24 kwietnia 1971 r. (M.P.71.27.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 1971 r.

3 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1968 r. (M.P.68.20.127) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 maja 1968 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 31 lipca 1968 r. (M.P.68.34.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 1968 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 16 grudnia 1968 r. (M.P.68.53.371) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 lit. c) zarządzenia z dnia 2 czerwca 1969 r. (M.P.69.23.183) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 czerwca 1969 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 20 września 1969 r. (M.P.69.43.346) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1969 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 29 listopada 1969 r. (M.P.69.51.401) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 31 marca 1970 r. (M.P.70.11.102) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1970 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 6 maja 1970 r. (M.P.70.15.130) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 maja 1970 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 3 lipca 1970 r. (M.P.70.23.188) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lipca 1970 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 22 września 1970 r. (M.P.70.32.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1970 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1971 r. (M.P.71.5.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 stycznia 1971 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 25 lutego 1971 r. (M.P.71.15.109) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 marca 1971 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 19 marca 1971 r. (M.P.71.20.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 24 kwietnia 1971 r. (M.P.71.27.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 1971 r.