Monitor Polski

M.P.1971.58.378

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 26 listopada 1971 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 32) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  2. Tracą moc:
1) zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 50, poz. 248),
2) zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych:
a) z dnia 3 października 1967 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 274),
b) z dnia 25 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 127),
c) z dnia 31 lipca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 229),
d) z dnia 16 grudnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 371),
3) zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych:
a) z dnia 2 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 23, poz. 183),
b) z dnia 20 września 1969 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 346),
c) z dnia 29 listopada 1969 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 401),
d) z dnia 31 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 11, poz. 102),
e) z dnia 6 maja 1970 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 130),
f) z dnia 3 lipca 1970 r. (Monitor Polski Nr 23, poz. 188),
g) z dnia 22 września 1970 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 259),
h) z dnia 16 listopada 1970 r. (Monitor Polski Nr 42, poz. 321),
i) z dnia 14 stycznia 1971 r. (Monitor Polski Nr 5, poz. 35),
j) z dnia 25 lutego 1971 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 109),
k) z dnia 19 marca 1971 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 133),
l) z dnia 24 kwietnia 1971 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 174).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

WYKAZ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

A.

SZKOŁY WYŻSZE

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
IUniwersytety
1Uniwersytet GdańskiMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk przyrodniczych doktora nauk geograficznych
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Transportudoktora nauk ekonomicznych
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk matematycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
2Uniwersytet Śląski w KatowicachMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych doktora nauk matematycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Nauk Społecznychdoktora nauk humanistycznych, doktora nauk politycznych
3Uniwersytet Jagielloński w KrakowieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk geograficznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych doktora nauk matematycznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Instytut Nauk Politycznychdoktora nauk politycznych
Instytut Filologii Polskiejdoktora nauk humanistycznych
4Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk geograficznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Ekonomicznydoktora nauk ekonomicznych
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk matematycznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
5Uniwersytet ŁódzkiMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk geograficznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Ekonomiczno-Socjologicznydoktora nauk ekonomicznych, doktora nauk humanistycznych
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk matematycznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
6Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk geograficznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk matematycznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Instytut Nauk Politycznychdoktora nauk politycznych
7Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk geograficznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk matematycznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwadoktora nauk humanistycznych
8Uniwersytet WarszawskiMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologiidoktora nauk przyrodniczych
Wydział Chemiidoktora nauk chemicznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologii Obcychdoktora nauk humanistycznych
Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiejdoktora nauk humanistycznych
Wydział Fizykidoktora nauk fizycznych
Wydział Geologiidoktora nauk przyrodniczych
Wydział Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Mechanikidoktora nauk matematycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Instytut Administracji i Zarządzaniadoktora nauk prawnych
Instytut Filozofiidoktora nauk humanistycznych
Instytut Geografiidoktora nauk geograficznych
Instytut Historyczno-Prawnydoktora nauk prawnych
Instytut Nauk Ekonomicznychdoktora nauk ekonomicznych
Instytut Nauk o Państwie i Prawiedoktora nauk prawnych
Instytut Nauk Politycznychdoktora nauk politycznych
Instytut Orientalistykidoktora nauk humanistycznych
Instytut Pedagogikidoktora nauk humanistycznych
Instytut Prawa Cywilnegodoktora nauk prawnych
Instytut Prawa Karnegodoktora nauk prawnych
Instytut Psychologiidoktora nauk humanistycznych
Instytut Socjologiidoktora nauk humanistycznych
9Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława BierutaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk matematycznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Nauk Przyrodniczychdoktora nauk geograficznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Instytut Nauk Politycznychdoktora nauk politycznych
IIPolitechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna
1Politechnika CzęstochowskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora nauk technicznych
2Politechnika GdańskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora nauk technicznych
Instytut Architektury i Urbanistykidoktora nauk technicznych
Instytut Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
Instytut Hydrotechnikidoktora nauk technicznych
Instytut Okrętowydoktora nauk technicznych
Międzywydziałowy Instytut Fizykidoktora nauk fizycznych
3Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w GliwicachMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Automatykidoktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa i Architekturydoktora nauk technicznych
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznejdoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Górniczydoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnejdoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Energetycznydoktora nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora nauk technicznych
4Politechnika KrakowskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Architekturydoktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnejdoktora nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk technicznych
5Politechnika ŁódzkaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Chemii Spożywczejdoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
Wydział Włókienniczydoktora nauk technicznych
Instytut Matematykidoktora nauk matematycznych
6Politechnika PoznańskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdówdoktora nauk technicznych
Instytut Matematycznydoktora nauk matematycznych
7Politechnika SzczecińskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Budownictwa i Architekturydoktora nauk technicznych
Wydział Budowy Maszyn i Okrętówdoktora nauk technicznych
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportudoktora nauk ekonomicznych
Wydział Technologii Chemicznejdoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Instytut Elektrotechnikidoktora nauk technicznych
8Politechnika WarszawskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Architekturydoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Geodezji i Kartografiidoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Lądowejdoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnejdoktora nauk technicznych
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdówdoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwadoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniki Precyzyjnejdoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora nauk technicznych
Instytut Fizykidoktora nauk fizycznych
Instytut Matematykidoktora nauk matematycznych
Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznychdoktora nauk ekonomicznych
9Politechnika WrocławskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Instytut Architektury i Urbanistykidoktora nauk technicznych
Instytut Budownictwadoktora nauk technicznych
Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgladoktora nauk chemicznych
Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkichdoktora nauk chemicznych
Instytut Chemii Organicznej i Fizycznejdoktora nauk chemicznych
Instytut Cybernetyki Technicznejdoktora nauk technicznych
Instytut Energo-elektrykidoktora nauk technicznych
Instytut Fizyki Technicznejdoktora nauk fizycznych
Instytut Geotechnikidoktora nauk technicznych
Instytut Górnictwadoktora nauk technicznych
Instytut Historii Architektury, Sztuki i Technikidoktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnychdoktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Lądowejdoktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Sanitarnej i Wodnejdoktora nauk technicznych
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyndoktora nauk technicznych
Instytut Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowejdoktora nauk technicznych
Instytut Matematyki i Fizyki Teoretycznejdoktora nauk fizycznych, doktora nauk matematycznych
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznejdoktora nauk technicznych
Instytut Metrologii Elektrycznejdoktora nauk technicznych
Instytut Miernictwa, Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznychdoktora nauk technicznych
Instytut Organizacji i Ekonomikidoktora nauk ekonomicznych
Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologiidoktora nauk technicznych
Instytut Technologii Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
Instytut Technologii Elektronowejdoktora nauk technicznych
Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnychdoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznychdoktora nauk chemicznych
Instytut Telekomunikacji i Akustykidoktora nauk technicznych
Instytut Układów Elektromaszynowychdoktora nauk technicznych
10Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczejdoktora nauk fizycznych, doktora nauk technicznych
Wydział Geodezji Górniczejdoktora nauk technicznych
Wydział Geologiczno-Poszukiwawczydoktora nauk technicznych
Wydział Górniczydoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramikidoktora nauk chemicznych, doktora nauk technicznych
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczychdoktora nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora nauk technicznych
Wydział Metali Nieżelaznychdoktora nauk technicznych
Wydział Odlewnictwadoktora nauk technicznych
Wydział Wiertniczo-Naftowydoktora nauk technicznych
11Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w WarszawieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Chemii i Fizyki Technicznejdoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii i Geodezji Wojskowejdoktora nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
Wydział Cybernetykidoktora nauk technicznych
Wydział Elektromechaniczny Uzbrojenia Rakietowegodoktora nauk technicznych
IIIWyższe szkoły ekonomiczne
1Wyższa Szkoła Ekonomiczna w KatowicachMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Przemysłudoktora nauk ekonomicznych
2Wyższa Szkoła Ekonomiczna w KrakowieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Obrotudoktora nauk ekonomicznych
Instytut Towaroznawstwadoktora nauk towaroznawczych
3Wyższa Szkoła Ekonomiczna w PoznaniuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora nauk ekonomicznych
Wydział Handlowo-Towaroznawczydoktora nauk ekonomicznych
Instytut Towaroznawstwadoktora nauk towaroznawczych
4Szkoła Główna Planowania i Statystyki w WarszawieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiczno-Społecznydoktora nauk ekonomicznych
Wydział Finansów i Statystykidoktora nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Wewnętrznegodoktora nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Zagranicznegodoktora nauk ekonomicznych
5Wyższa Szkoła Ekonomiczna we WrocławiuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Gospodarki Narodowejdoktora nauk ekonomicznych
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłudoktora nauk ekonomicznych
Instytut Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczegodoktora nauk technicznych
IVWyższe szkoły pedagogiczne
1Wyższa Szkoła Pedagogiczna w KrakowieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Geograficzno-Biologicznydoktora nauk geograficznych, doktora nauk przyrodniczych
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Technicznydoktora nauk matematycznych
2Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w OpoluMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Filologiczno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
VAkademie rolnicze
1Akademia Rolnicza w KrakowieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Leśnydoktora nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnychdoktora nauk technicznych
Wydział Ogrodniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora nauk przyrodniczych
2Akademia Rolnicza w LublinieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Techniki Rolniczejdoktora nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Wydział Ogrodniczydoktora nauk rolniczych
3Akademia Rolniczo-Techniczna w OlsztynieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnychdoktora nauk rolniczych, doktora nauk technicznych
Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowegodoktora nauk przyrodniczych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Technologii Mleczarstwa i Żywnościdoktora nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora nauk przyrodniczych
4Akademia Rolnicza w PoznaniuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Leśnydoktora nauk leśnych
Wydział Ogrodniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora nauk technicznych
Wydział Technologii Rolno-Spożywczejdoktora nauk technicznych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora nauk przyrodniczych
5Akademia Rolnicza w SzczecinieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rybactwa Morskiegodoktora nauk przyrodniczych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
6Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Ekonomiczno-Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Leśnydoktora nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnychdoktora nauk technicznych
Wydział Ogrodniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora nauk technicznych
Wydział Technologii Rolno-Spożywczejdoktora nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Instytut Genetyki i Hodowli Roślindoktora nauk rolniczych
7Akademia Rolnicza we WrocławiuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Melioracji Wodnychdoktora nauk technicznych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora nauk przyrodniczych
VIWyższe szkoły nauk społecznych i politycznych
1Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego w WarszawieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Ekonomiczno-Wojskowydoktora nauk ekonomicznych
Wydział Historyczno-Politycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Pedagogiczno-Politycznydoktora nauk humanistycznych
2Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii RobotniczejMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Nauk Społecznychdoktora nauk ekonomicznych, doktora nauk humanistycznych, doktora nauk politycznych
VIIWyższe szkoły teologiczne
1Akademia Teologii Katolickiej w WarszawieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Filozofii Chrześcijańskiejdoktora nauk humanistycznych
Wydział Prawa Kanonicznegodoktora nauk prawnych
Wydział Teologicznydoktora teologii
2Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Teologicznydoktora teologii
VIIIAkademie medyczne
1Akademia Medyczna w BiałymstokuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
2Akademia Medyczna w GdańskuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
3Akademia Medyczna w KrakowieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
4Akademia Medyczna w LublinieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
5Akademia Medyczna w ŁodziMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
6Akademia Medyczna w PoznaniuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
7Pomorska Akademia Medyczna im. generała Karola Świerczewskiego w SzczecinieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
8Akademia Medyczna w WarszawieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
Instytut Biostrukturydoktora nauk medycznych
Instytut Stomatologiidoktora nauk medycznych
9Akademia Medyczna we WrocławiuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
Instytut Chemii i Technologii Środków Leczniczychdoktora nauk farmaceutycznych
Instytut Biostrukturydoktora nauk medycznych
10Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w KatowicachMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
11Wojskowa Akademia Medyczna w ŁodziMinister Obrony Narodowej
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
Instytut Kształcenia Podyplomowego w Warszawiedoktora nauk medycznych
IXAkademie wychowania fizycznego
1Akademia wychowania fizycznego w KrakowiePrzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
2Akademia wychowania fizycznego w PoznaniuPrzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
3Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w WarszawiePrzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
4Akademia wychowania fizycznego we WrocławiuPrzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
XWyższe szkoły artystyczne
1Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w WarszawieMinister Kultury i Sztuki
Wydział Kompozycji, Teorii i Dyrygenturydoktora nauk humanistycznych
XIWyższe szkoły inżynierskie
1Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła InżynierskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych

B.

SAMODZIELNE JEDNOSTKI TYPU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1Centrum Medyczne Kształcenia PodyplomowegoMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych

C.

PLACÓWKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Lp.Nazwa jednostkiNazwa stopnia naukowego
123
1(skreślona)
2Instytut Badań Literackichdoktora nauk humanistycznych
3Instytut Biochemii i Biofizykidoktora nauk przyrodniczych
4Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiegodoktora nauk przyrodniczych
5Instytut Botanikidoktora nauk przyrodniczych
6Instytut Budownictwa Wodnegodoktora nauk technicznych
7Instytut Chemii Fizycznejdoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych
8Instytut Chemii Organicznejdoktora nauk chemicznych
9Instytut Filozofii i Socjologiidoktora nauk humanistycznych
10Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierzątdoktora nauk rolniczych
11Instytut Fizykidoktora nauk fizycznych
12Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzątdoktora nauk rolniczych
13Instytut Geografiidoktora nauk geograficznych
14Instytut Historiidoktora nauk humanistycznych
15Instytut Historii Kultury Materialnejdoktora nauk humanistycznych
16Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfeldadoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
17Instytut Maszyn Przepływowychdoktora nauk technicznych
18Instytut Matematycznydoktora nauk matematycznych
19Instytut Nauk Prawnychdoktora nauk prawnych
20Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnychdoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych
21Instytut Podstawowych Problemów Technikidoktora nauk technicznych
22Instytut Sztukidoktora nauk humanistycznych
23Instytut Zoologicznydoktora nauk przyrodniczych
24Zakład Ekologiidoktora nauk przyrodniczych
25Zakład Farmakologiidoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
26Zakład Genetyki Roślindoktora nauk rolniczych
27Zakład Geofizykidoktora nauk fizycznych
28Zakład Historii Nauki i Technikidoktora nauk humanistycznych
29(skreślona)
30Zakład Nauk Geologicznychdoktora nauk przyrodniczych
31Zakład Parazytologiidoktora nauk przyrodniczych
32(skreślona)
33Zakład Słowianoznawstwadoktora nauk humanistycznych
34Centrum Badań Naukowych - Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowychdoktora nauk technicznych
35Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznejdoktora nauk medycznych
36Centrum Obliczeniowedoktora nauk technicznych, doktora nauk matematycznych
37Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwadoktora nauk ekonomicznych
38Instytut Organizacji i Kierowania
Centrum Badań Społecznych Zarządzaniadoktora nauk humanistycznych
Centrum Cybernetyki Stosowanej i Informatykidoktora nauk technicznych"

D.

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1Instytut Organizacji Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu BudowlanegoMinister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanychdoktora nauk ekonomicznych, doktora nauk technicznych
2Instytut Techniki BudowlanejMinister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanychdoktora nauk technicznych
3Główny Instytut GórnictwaMinister Górnictwa i Energetykidoktora nauk technicznych
4Instytut Badawczy LeśnictwaMinister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnegodoktora nauk leśnych
5Instytut ŁącznościMinister Łącznościdoktora nauk technicznych
6Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola KaczkowskiegoMinister Obrony Narodowejdoktora nauk farmaceutycznych, doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
7Wojskowy Instytut Medycyny LotniczejMinister Obrony Narodowejdoktora nauk medycznych
8Instytut Badań PedagogicznychMinister Oświaty i Wychowaniadoktora nauk humanistycznych
9Instytut Chemii PrzemysłowejMinister Przemysłu Chemicznegodoktora nauk technicznych
10Instytut Przemysłu OrganicznegoMinister Przemysłu Chemicznegodoktora nauk chemicznych
11Instytut Metalurgii Żelaza im. St. StaszicaMinister Przemysłu Ciężkiegodoktora nauk technicznych
12Instytut OdlewnictwaMinister Przemysłu Ciężkiegodoktora nauk technicznych
13Instytut ElektrotechnikiMinister Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
14Instytut Mechaniki PrecyzyjnejMinister Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
15Instytut Obróbki SkrawaniemMinister Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
16Instytut Technologii ElektronowejMinister Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
17Instytut Ekonomiki RolnejMinister Rolnictwadoktora nauk ekonomicznych
18Instytut Hodowli i Aklimatyzacji RoślinMinister Rolnictwadoktora nauk rolniczych
19Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji RolnictwaMinister Rolnictwadoktora nauk rolniczych, doktora nauk technicznych
20Instytut Melioracji i Użytków ZielonychMinister Rolnictwadoktora nauk rolniczych, doktora nauk technicznych
21Instytut Ochrony RoślinMinister Rolnictwadoktora nauk rolniczych
22Instytut Rybactwa ŚródlądowegoMinister Rolnictwadoktora nauk rolniczych, doktora nauk przyrodniczych
23Instytut SadownictwaMinister Rolnictwadoktora nauk rolniczych
24Instytut Uprawy, Nawożenia i GleboznawstwaMinister Rolnictwadoktora nauk rolniczych
25Instytut WeterynariiMinister Rolnictwadoktora nauk weterynaryjnych
26Instytut ZiemniakaMinister Rolnictwadoktora nauk rolniczych
27Instytut ZootechnikiMinister Rolnictwadoktora nauk rolniczych
28Polski Instytut Spraw MiędzynarodowychMinister Spraw Zagranicznychdoktora nauk politycznych
29Instytut GruźlicyMinister Zdrowia i Opieki Społecznychdoktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
30Instytut HematologiiMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
31Instytut LekówMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk farmaceutycznych
32Instytut Matki i DzieckaMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
33Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i ChemicznymMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
34Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-CurieMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
35Instytut PsychoneurologicznyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
36Instytut ReumatologicznyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
37Państwowy Zakład HigienyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk farmaceutycznych, doktora nauk medycznych, doktora nauk przyrodniczych
38Instytut GeologicznyPrezes Centralnego Urzędu Geologiidoktora nauk przyrodniczych
39(skreślona)
40(skreślona)
41(skreślona)
42Instytut Badań JądrowychPełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowejdoktora nauk chemicznych, doktora nauk fizycznych, doktora nauk przyrodniczych, doktora nauk technicznych
43Instytut Fizyki JądrowejPełnomocnik Rządu do Spraw Energii Jądrowejdoktora nauk fizycznych
44Śląski Instytut NaukowyPrezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach i Polska Akademia Naukdoktora nauk humanistycznych, doktora nauk politycznych
45Instytut Gospodarki MieszkaniowejMinister Gospodarki Komunalnejdoktora nauk ekonomicznych
46Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i HutniczymMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
47Instytut Geodezji i KartografiiMinister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiskadoktora nauk technicznych
48Instytut LotnictwaMinister Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
49Instytut Przemysłu MięsnegoMinister Przemysłu Spożywczego i Skupudoktora nauk technicznych
50Instytut Przemysłu MleczarskiegoPrezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskichdoktora nauk technicznych
51Wojskowy Instytut HistorycznyMinister Obrony Narodowejdoktora nauk humanistycznych
52Instytut Przemysłu FermentacyjnegoMinister Przemysłu Spożywczego i Skupudoktora nauk technicznych
53Instytut Technologii DrewnaMinister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnegodoktora nauk technicznych
54Instytut Przemysłu ZielarskiegoMinister Przemysłu Spożywczego i Skupudoktora nauk farmaceutycznych
55Instytut PlanowaniaPrzewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrówdoktora nauk ekonomicznych
56Instytut Meteorologii i Gospodarki WodnejMinister Rolnictwadoktora nauk fizycznych, doktora nauk przyrodniczych, doktora nauk technicznych
57Instytut Żywności i ŻywieniaMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
58Morski Instytut RybackiMinister Żeglugidoktora nauk przyrodniczych
59Instytut WłókiennictwaMinister Przemysłu Lekkiegodoktora nauk technicznych

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 2

WYKAZ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO

A.

SZKOŁY WYŻSZE

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
IUniwersytety
1Uniwersytet GdańskiMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Ekonomiki Transportudoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Humanistycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
2Uniwersytet Jagielloński w KrakowieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk geograficznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
3Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk geograficznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Humanistycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
4Uniwersytet ŁódzkiMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk geograficznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Ekonomiczno-Socjologicznydoktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk geograficznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
6Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk geograficznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Humanistycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
7Uniwersytet WarszawskiMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Biologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Filologii Obcychdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiejdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Fizykidoktora habilitowanego nauk fizycznych
Wydział Geologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Mechanikidoktora habilitowanego nauk matematycznych
Wydział Nauk Społecznychdoktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora habilitowanego nauk humanistycznych, doktora habilitowanego nauk politycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
Instytut Geografiidoktora habilitowanego nauk geograficznych
Instytut Pedagogikidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Instytut Psychologiidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
7Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława BierutaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk matematycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Nauk Przyrodniczychdoktora habilitowanego nauk geograficznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
8Uniwersytet Śląski w KatowicachMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Nauk Społecznychdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
IIPolitechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna
1Politechnika GdańskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Budowy Maszyndoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Architektury i Urbanistykidoktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Hydrotechnikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Okrętowydoktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Budownictwa Lądowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
2Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w GliwicachMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Automatykidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwa i Architekturydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Technologii Inżynierii Chemicznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Górniczydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Energetycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
3Politechnika KrakowskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Architekturydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
4Politechnika ŁódzkaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemii Spożywczejdoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Włókienniczydoktora habilitowanego nauk technicznych
5Politechnika PoznańskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
6Politechnika SzczecińskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportudoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Technologii Chemicznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych
7Politechnika WarszawskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Architekturydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Geodezji i Kartografiidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Lądowejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdówdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwadoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniki Precyzyjnejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Matematykidoktora habilitowanego nauk matematycznych
8Politechnika WrocławskaMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Architekturydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Górnictwadoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczno-Energetycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
9Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczejdoktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Geodezji Górniczejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Geologiczno-Poszukiwawczydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Górniczydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramikidoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Metali Nieżelaznychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Odlewnictwadoktora habilitowanego nauk technicznych
10Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w WarszawieMinister Obrony Narodowej
Wydział Chemii i Fizyki Technicznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii i Geodezji Wojskowejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektromechaniczny Uzbrojenia Rakietowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
IIIWyższe szkoły ekonomiczne
1Wyższa Szkoła Ekonomiczna w KatowicachMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Przemysłudoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
2Wyższa Szkoła Ekonomiczna w KrakowieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Obrotudoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
3Wyższa Szkoła Ekonomiczna w PoznaniuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Handlowo-Towaroznawczydoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
4Szkoła Główna Planowania i Statystyki w WarszawieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Finansów i Statystykidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Wewnętrznegodoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Zagranicznegodoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiczno-Społecznydoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
5Wyższa Szkoła Ekonomiczna we WrocławiuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Gospodarki Narodowejdoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
IVWyższe szkoły pedagogiczne
1Wyższa Szkoła Pedagogiczna w KrakowieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Humanistycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
2Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w OpoluMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Filologiczno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
VAkademie rolnicze
1Akademia Rolnicza w KrakowieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Leśnydoktora habilitowanego nauk leśnych
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
2Akademia Rolnicza w LublinieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Techniki Rolniczejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
3Akademia Rolniczo-Techniczna w OlsztynieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjnydoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
4Akademia Rolnicza w PoznaniuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Leśnydoktora habilitowanego nauk leśnych
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Technologii Rolno-Spożywczejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
5Akademia Rolnicza w SzczecinieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Rybactwa Morskiegodoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
6Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Ekonomiczno-Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Leśnydoktora habilitowanego nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Ogrodniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Technologii Rolno-Spożywczejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
7Akademia Rolnicza we WrocławiuMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Melioracji Wodnychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjnydoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Instytut Biologii Stosowanejdoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
VIWyższe szkoły nauk społecznych i politycznych
1Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego w WarszawieMinister Obrony Narodowej
Wydział Historyczno-Politycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
2Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii RobotniczejMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Nauk Społecznychdoktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora habilitowanego nauk humanistycznych
VIIWyższe szkoły teologiczne
1Akademia Teologii Katolickiej w WarszawieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Filozofii Chrześcijańskiejdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Prawa Kanonicznegodoktora habilitowanego nauk prawnych
Wydział Teologicznydoktora habilitowanego teologii
2Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieMinister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
Wydział Teologicznydoktora habilitowanego teologii
VIIIAkademie medyczne
1Akademia Medyczna w BiałymstokuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
2Akademia Medyczna w GdańskuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
3Akademia Medyczna w KrakowieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
4Akademia Medyczna w LublinieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
5Akademia Medyczna w ŁodziMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
6Akademia Medyczna w PoznaniuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
7Pomorska Akademia Medyczna im. Generała Karola Świerczewskiego w SzczecinieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
8Akademia Medyczna w WarszawieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
9Akademia Medyczna we WrocławiuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
10Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w KatowicachMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
11Wojskowa Akademia Medyczna w ŁodziMinister Obrony Narodowej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
Instytut Kształcenia Podyplomowego w Warszawiedoktora habilitowanego nauk medycznych
IXWyższe szkoły wychowania fizycznegoPrzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystykidoktora habilitowanego nauk wychowania fizycznego
1Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego

B.

SAMODZIELNE JEDNOSTKI TYPU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1Centrum Medyczne Kształcenia PodyplomowegoMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych

C.

PLACÓWKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Lp.Nazwa jednostkiNazwa stopnia naukowego
123
1(skreślona)
2Instytut Badań Literackichdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
3Instytut Biochemii i Biofizykidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
4Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiegodoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
5Instytut Chemii Fizycznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych
6Instytut Chemii Organicznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych
7Instytut Filozofii i Socjologiidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
8Instytut Fizykidoktora habilitowanego nauk fizycznych
9Instytut Geografiidoktora habilitowanego nauk geograficznych
10Instytut Historiidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
11Instytut Historii Kultury Materialnejdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
12Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfeldadoktora habilitowanego nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
13Instytut Matematycznydoktora habilitowanego nauk matematycznych
14Instytut Nauk Prawnychdoktora habilitowanego nauk prawnych
15Instytut Podstawowych Problemów Technikidoktora habilitowanego nauk technicznych
16Instytut Sztukidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
17Zakład Historii Nauki i Technikidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
18Instytut Organizacji i Kierowania
Centrum Cybernetyki Stosowanej i Informatykidoktora habilitowanego nauk technicznych

D.

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1Główny Instytut GórnictwaMinister Górnictwa i Energetykidoktora habilitowanego nauk technicznych
2Instytut Badawczy LeśnictwaMinister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnegodoktora habilitowanego nauk leśnych
3Instytut Chemii PrzemysłowejMinister Przemysłu Chemicznegodoktora habilitowanego nauk technicznych
4Instytut ElektrotechnikiMinister Przemysłu Maszynowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
5Instytut Hodowli i Aklimatyzacji RoślinMinister Rolnictwadoktora habilitowanego nauk rolniczych
6Instytut Uprawy, Nawożenia i GleboznawstwaMinister Rolnictwadoktora habilitowanego nauk rolniczych
7Instytut WeterynariiMinister Rolnictwadoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
8Instytut GruźlicyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych
9Państwowy Zakład HigienyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
10Instytut GeologicznyPrezes Centralnego Urzędu Geologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
11Instytut Badań JądrowychPełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowejdoktora habilitowanego nauk chemicznych, doktora habilitowanego nauk fizycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych, doktora habilitowanego nauk technicznych
12Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola KaczkowskiegoMinister Obrony Narodowejdoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
13Instytut ZootechnikiMinister Rolnictwadoktor habilitowany nauk rolniczych"
1 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 10 lutego 1972 r. (M.P.72.14.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 1972 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzeniaMinistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikiz dnia 30 sierpnia 1972 r. (M.P.72.44.235) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 września 1972 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzeniaMinistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikiz dnia 15 listopada 1972 r. (M.P.72.54.291) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 grudnia 1972 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzeniaMinistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikiz dnia 27 stycznia 1973 r. (M.P.73.7.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lutego 1973 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzeniaMinistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikiz dnia 30 kwietnia 1973 r. (M.P.73.22.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 maja 1973 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzeniaMinistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikiz dnia 21 maja 1973 r. (M.P.73.26.160) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 1973 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzeniaMinistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikiz dnia 20 lipca 1973 r. (M.P.73.37.227) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 września 1973 r.

- zmieniony przez § 1ust. 1zarządzeniaMinistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikiz dnia 21 marca 1974 r. (M.P.74.12.90) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 kwietnia 1974 r.

2 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 10 lutego 1972 r. (M.P.72.14.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 1972 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzeniaMinistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikiz dnia 30 sierpnia 1972 r. (M.P.72.44.235) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 września 1972 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzeniaMinistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikiz dnia 27 stycznia 1973 r. (M.P.73.7.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 lutego 1973 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzeniaMinistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikiz dnia 30 kwietnia 1973 r. (M.P.73.22.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 maja 1973 r.

- zmieniony przez § 1ust. 2zarządzeniaMinistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikiz dnia 21 marca 1974 r. (M.P.74.12.90) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 kwietnia 1974 r.