Monitor Polski

M.P.1965.11.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 10 lutego 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz. U. z 1951 r. Nr 66, poz. 452 i 1961 r., Nr 10, poz. 53) oraz §§ 4, 5, 6 i 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1956 r. w sprawie kwalifikacji, warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów (Dz. U. Nr 4, poz. 23) w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1957 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów (Monitor Polski Nr 67, poz. 410) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, mogą być dopuszczeni kandydaci posiadający zezwolenie kategorii III, którzy:

1) ukończyli szkołę zawodową o kierunku elektrotechnicznym lub radiotechnicznym, pracowali samodzielnie przy obsłudze aparatów wąskotaśmowych przez okres przynajmniej 1 roku i ukończyli kurs dla kinooperatorów I lub II kategorii, albo

2) ukończyli 7 klas szkoły podstawowej, pracowali samodzielnie przy obsłudze aparatów wąskotaśmowych przez okres przynajmniej 2 lat i ukończyli kurs dla kinooperatorów I lub II kategorii.";

2) w § 6 ust. 3 skreśla się wyrazy "na wniosek dyrektora Centralnego Zarządu Kin";
3) w § 17 ust. 1 pkt 2 skreśla się wyrazy "zgłoszony do Centralnego Zarządu Kin", a wyrazy "w porozumieniu" zastępuje się wyrazem "uzgodniony";
4) w załączniku nr 3 do zarządzenia skreśla się wyrazy "Centralny Zarząd Kin";
5) użyte w zarządzeniu i w załączniku nr 3 wyrazy "Urząd Kinematografii", "Centralny Zarząd Kin", "Prezes Urzędu Kinematografii" zastępuje się wyrazami "Naczelny Zarząd Kinematografii Ministerstwa Kultury i Sztuki", a wyrazy "Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Filmowych" - wyrazami "Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.