Zm.: zarządzenie w sprawie trybu udzielania z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego. - M.P.1968.47.329 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie trybu udzielania z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego.

Monitor Polski

M.P.1968.47.329

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 listopada 1968 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego.

Na podstawie § 2 uchwały nr 122 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1964 r. w sprawie udzielania dotacji kółkom rolniczym i rolniczym spółdzielniom produkcyjnym przy zakupie oleju napędowego zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego (Monitor Polski Nr 48, poz. 234) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dotacje przy zakupie oleju napędowego, przysługujące rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym, spółdzielczym ośrodkom rolnym i spółdzielniom usługowo-wytwórczym kółek rolniczych, wypłacane będą z budżetów powiatowych (miejskich miast stanowiących powiaty, dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych - za pośrednictwem właściwych oddziałów Banku Rolnego.";

2)
w § 3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Na wniosek kółek rolniczych, spółdzielczych ośrodków rolnych i spółdzielni usługowo-wytwórczych kółek rolniczych przekazanie należnych im dotacji może być dokonywane w okresach półrocznych w trybie przewidzianym w ust. 5, przy czym przepisy ust. 3 i 4 mają odpowiednie zastosowanie. Zestawienie należnych dotacji za pierwsze półrocze powinno być przekazane właściwemu oddziałowi Banku Rolnego w terminie do dnia 31 sierpnia.";

3)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Kwoty wypłaconych przez oddział Banku Rolnego dotacji podlegają zwrotowi z kredytów budżetowych właściwego do spraw rolnictwa i leśnictwa organu prezydium rady narodowej. W tym celu oddział Banku Rolnego przedstawia temu organowi rozliczenie zawierające sumę wypłaconych dotacji w rozbiciu na rolnicze spółdzielnie produkcyjne, kółka rolnicze, spółdzielcze ośrodki rolne i spółdzielnie usługowo-wytwórcze kółek rolniczych - półroczne dotyczące spółdzielni produkcyjnych i roczne dotyczące pozostałych jednostek. Należność Banku Rolnego z tytułu dokonanej wypłaty powinna być uregulowana w terminie 14 dni po złożeniu rozliczenia."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.