Tryb udzielania dotacji z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego. - M.P.1964.48.234 - OpenLEX

Tryb udzielania dotacji z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego.

Monitor Polski

M.P.1964.48.234

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 lipca 1964 r.
w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego.

Na podstawie § 2 uchwały nr 122 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1964 r. w sprawie udzielania dotacji kółkom rolniczym i rolniczym spółdzielniom produkcyjnym przy zakupie oleju napędowego zarządza się, co następuje:
Dotacje przy zakupie oleju napędowego, przysługujące rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym, spółdzielczym ośrodkom rolnym i spółdzielniom usługowo-wytwórczym kółek rolniczych, wypłacane będą z budżetów powiatowych (miejskich miast stanowiących powiaty, dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych - za pośrednictwem właściwych oddziałów Banku Rolnego.
1.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne otrzymują dotacje w wysokości 0,60 zł na każdy zakupiony kilogram oleju napędowego na podstawie zestawienia według wzoru nr 1, stanowiącego załącznik do zarządzenia. Nie przysługują dotacje na zakupiony olej, który został odprzedany innym jednostkom.
2.
Wypłata dotacji następuje w okresach półrocznych.
3.
Spółdzielnie produkcyjne w 15 dni po zakończeniu I półrocza, a za II półrocze do dnia 15 grudnia, składają zestawienie, o którym mowa w ust. 1, we właściwym oddziale Banku Rolnego.
4.
Oddział Banku Rolnego na podstawie przedstawionego przez spółdzielnie zestawienia przekazuje należne spółdzielni dotacje na jej rachunek bankowy.
5.
Dotacje należne spółdzielniom za olej zakupiony w okresie od 16 do 31 grudnia podlegają rozliczeniu łącznie z rozliczeniem za I półrocze następnego roku.
1.
Kółka rolnicze, spółdzielcze ośrodki rolne i spółdzielnie usługowo-wytwórcze kółek rolniczych otrzymują dotacje w wysokości 0,60 zł na każdy kilogram oleju napędowego zużyty do prac rolniczych przez traktory i silniki spalinowe.
2.
Za prace rolnicze wykonywane przez traktory i silniki spalinowe uważać należy prace określone przez Prezesa Centralnego Związku Kółek Rolniczych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa jako prace rolnicze. Ilość oleju napędowego zużytego do prac rolniczych ustala się w stosunku do zakupu tego oleju w takim procencie, jaki wynika ze stosunku liczby godzin pracy traktorów i silników spalinowych zużytych na prace rolnicze w ciągu roku do ogólnej liczby godzin pracy tych maszyn.
3.
Wypłata dotacji następuje raz w roku na podstawie zestawienia należnych dotacji, sporządzonego według wzoru nr 2, stanowiącego załącznik do zarządzenia.
4.
Jednostki określone w ust. 1 przesyłają zestawienie należnych dotacji do powiatowych związków kółek rolniczych łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym w terminie obowiązującym do składania tych sprawozdań.
5.
Powiatowe związki kółek rolniczych po skontrolowaniu prawidłowości naliczonych dotacji i zaakceptowaniu kwot należnych dotacji przekazują zestawienie w terminie do dnia 31 marca właściwemu oddziałowi Banku Rolnego, który przekazuje należne dotacje na odpowiednie rachunki bankowe funduszu na kapitalne remonty zainteresowanych jednostek.
6. 2
Na wniosek kółek rolniczych, spółdzielczych ośrodków rolnych i spółdzielni usługowo-wytwórczych kółek rolniczych przekazanie należnych im dotacji może być dokonywane w okresach półrocznych w trybie przewidzianym w ust. 5, przy czym przepisy ust. 3 i 4 mają odpowiednie zastosowanie. Zestawienie należnych dotacji za pierwsze półrocze powinno być przekazane właściwemu oddziałowi Banku Rolnego w terminie do dnia 31 sierpnia.
Kwoty wypłaconych przez oddział Banku Rolnego dotacji podlegają zwrotowi z kredytów budżetowych właściwego do spraw rolnictwa i leśnictwa organu prezydium rady narodowej. W tym celu oddział Banku Rolnego przedstawia temu organowi rozliczenie zawierające sumę wypłaconych dotacji w rozbiciu na rolnicze spółdzielnie produkcyjne, kółka rolnicze, spółdzielcze ośrodki rolne i spółdzielnie usługowo-wytwórcze kółek rolniczych - półroczne dotyczące spółdzielni produkcyjnych i roczne dotyczące pozostałych jednostek. Należność Banku Rolnego z tytułu dokonanej wypłaty powinna być uregulowana w terminie 14 dni po złożeniu rozliczenia.
Kółka rolnicze, spółdzielcze ośrodki rolne i spółdzielnie usługowo-wytwórcze kółek rolniczych, które nie będą mogły za 1964 r. przedstawić udokumentowanego rozliczenia zużycia paliwa do prac rolniczych, mogą w tym roku otrzymać dotację w wysokości 0,40 zł na 1 kg zakupionego paliwa na podstawie zestawienia faktur zakupu oleju napędowego. Dotacja nie przysługuje na zakupiony olej odprzedany innym jednostkom.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.

ZAŁĄCZNIK 

Wzór nr 1 do stosowania na formacie

A5 (210 x 148) dwustronnie.

Nazwa i adres jednostki sporządzającej

............................................................

ZESTAWIENIE FAKTUR ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO

za okres .........................................

Lp.Nr poz. FakturaIlość kg
księgi głównejz dnianrwystawca
Razem ..................
Olej napędowy odprzedany innym jednostkom w okresie objętym zestawieniem ..................
Ilość oleju, na który przysługuje dotacja .................................................

Należna dotacja wynosi zł .................... (słownie zł ...................................................................)

.................... dnia .................... 19... r. Pieczęć i podpisy jednostki sporządzającej

........................................................................

Wzór nr 2 do stosowania na formacie

A5 (210 x 148) dwustronnie.

Nazwa i adres jednostki sporządzającej

............................................................

Strona 1

ROZLICZENIE NALEŻNYCH DOTACJI Z BUDŻETU

na olej napędowy za rok ....................

1. Ilość zakupionego oleju w ciągu roku .................... kg

2. Liczba godzin przepracowanych przez traktory i silniki spalinowe ogółem .................... godz.

w tym: w pracach rolniczych ................... "

3. Procent przepracowanych godzin w pracach rolniczych w całości godzin traktorów i silników spalinowych .................... %

4. Ilość oleju napędowego zużytego w pracach rolniczych .................... kg

5. Wysokość należnej dotacji z budżetu .................... zł

(słownie .................... ............................)

.................... dnia .................... 19... r.

Księgowy Pieczęć i podpisy

członków zarządu

.............................. .....................................

Strona 2

Akceptuje się do wypłaty dotację w wysokości .................... zł

(słownie złotych ..........................................................................................................................)

Pieczęć i podpisy

powiatowego związku kółek rolniczych

.................... dnia .................... 19... r. ....................................................................

OBJAŚNIENIA DO WZORU Nr 2

Do pkt 1. W kółkach rolniczych, które jednocześnie zaopatrują w paliwo inne kółka lub innych odbiorców, należy wykazywać ilość zakupionego oleju pomniejszoną o ilość oleju sprzedanego innym jednostkom. Ilość zakupionego w ciągu roku oleju napędowego należy podać na podstawie dowodów zakupu. Jeżeli w dowodzie zakupu podane są litry, należy przeliczyć je na kilogramy, przyjmując, że 1 litr = 0,86 kg. Np. kółko zakupiło 70 l oleju; przy zastosowaniu powyższego wskaźnika wynosi to 60,2 kg (70 l x 0,86 = 60,2 kg).

Do pkt 2. Liczbę godzin pracy traktorów i silników spalinowych podać należy na podstawie zestawień pracy traktora-maszyny (wzór CZKR-5).

Do pkt 4. Ilość zużytego oleju w pracach rolniczych oblicza się od ilości oleju zakupionego w takim samym procencie, jaki stanowią godziny pracy maszyn na rzecz rolnictwa, czyli według procentu wykazanego w pkt 3. Np. kółko zakupiło 5.000 kg oleju napędowego. Maszyny przepracowały na rzecz rolnictwa 85% ogółu godzin pracy, czyli przyjmuje się, że zużyły oleju do prac rolniczych 4.250 kg

Do pkt 5. Oblicza się przez pomnożenie ilości kilogramów zużytego oleju napędowego wykazanej w pkt 4 przez 0,60 zł.

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 4 listopada 1968 r. (M.P.68.47.329) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1969 r.
2 § 3 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 4 listopada 1968 r. (M.P.68.47.329) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1969 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 4 listopada 1968 r. (M.P.68.47.329) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1969 r.