Zm.: zarządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Monitor Polski

M.P.1990.2.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 stycznia 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie art. 208 ust. 5, art. 210, 212 i 213 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33, Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Monitor Polski Nr 29, poz. 221, Nr 32, poz. 248 i Nr 38, poz. 299) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2)
załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3)
załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załącznikach nr 1 i 3 obejmują dodatki określone w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 189, Nr 30, poz. 235 i Nr 35, poz. 278).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

KategoriaMiesięczna stawka w złotych
I 160.000
II160.000 - 200.000
III180.000 - 220.000
IV200.000 - 240.000
V220.000 - 262.000
VI240.000 - 284.000
VII262.000 - 306.000
VIII284.000 - 328.000
IX306.000 - 350.000
X328.000 - 372.000
XI350.000 - 394.000
XII372.000 - 417.000
XIII394.000 - 443.000
XIV417.000 - 467.000
XV443.000 - 491.000
XVI467.000 - 516.000
XVII491.000 - 544.000
XVIII520.000 - 576.000
XIX552.000 - 600.000
Minister Edukacji Narodowej może przyznać dyrektorowi administracyjnemu zatrudnionemu w szkole wyższej, w której liczba pracowników i studentów przekracza łącznie 13.000 osób, wynagrodzenie zasadnicze wyższe od maksymalnej stawki określonej w tabeli według kategorii XIX, nie wyższe jednak niż 690.000 zł. Rektor szkoły wyższej, w której dyrektorowi administracyjnemu zostanie przyznane wynagrodzenie wyższe od maksymalnej stawki określonej w tabeli, może przyznać kwestorowi wynagrodzenie zasadnicze według XIX kategorii.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

KategoriaMiesięczna stawka dodatku w złotych
114.500 - 27.500
219.500 - 35.500
327.500 - 45.000
438.500 - 54.500
553.000 - 77.000
669.000 - 104.000
788.000 - 138.000
8112.000 - 183.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ROBOTNIKÓW

KategoriaStawka wynagrodzenia w złotych
tabela 1tabela 2
I do 1.380 do 1.760
II1.260 - 1.4601.680 - 1.840
III1.380 - 1.5701.760 - 1.920
IV1.460 - 1.6801.840 - 2.020
V1.570 - 1.7901.920 - 2.110
VI1.680 - 1.9002.020 - 2.220
VII1.790 - 2.0202.110 - 2.350
VIII1.900 - 2.1402.220 - 2.500
IX2.020 - 2.2602.350 - 2.650
X2.140 - 2.3802.500 - 2.800
XI2.260 - 2.5402.650 - 2.960
Do kategorii X i XI mogą być zaszeregowani robotnicy posiadający kwalifikacje zawodowe wymagane od robotników zaszeregowanych w kategorii IX, wykonujący prace o wysokim stopniu trudności.