Zm.: zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.

Monitor Polski

M.P.1985.8.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 3 kwietnia 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) oraz w związku z art. 14 ust. 3 i art. 15 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów (Monitor Polski Nr 29, poz. 157) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Właścicielem wkładów oszczędnościowych, na których dowód wystawiane są imienne dowody oszczędnościowe, lub jego pełnomocnikiem może być osoba fizyczna będąca osobą krajową.

2. Osoba fizyczna będąca osobą zagraniczną, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, może być właścicielem wkładów oszczędnościowych gromadzonych w Narodowym Banku Polskim - powszechnych kasach oszczędności. Na książeczki oszczędnościowe mogą być wnoszone wpłaty gotówkowe lub bezgotówkowe (przelewy) kwot uzyskanych z zachowaniem obowiązujących przepisów dewizowych, w szczególności z następujących tytułów:

1) wynagrodzeń z umów o pracę, dzieło i świadczenie usług, wykonywanych przez osoby zagraniczne na rzecz osób krajowych w PRL,

2) najmu lub dzierżawy nieruchomości należącej do osoby zagranicznej,

3) nagród pieniężnych lub wynagrodzeń uczestników i jurorów, przypadających z konkursów lub imprez organizowanych w kraju za zezwoleniem dewizowym,

4) dokonania wynalazku,

5) opublikowania lub publicznego wykonania utworów osób zagranicznych, chronionych prawem autorskim,

6) odszkodowań, alimentów lub innych należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu polskiego,

7) wygranych pieniężnych w grach losowych i totalizatorach prowadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej,

8) darowizn lub pożyczek nie przekraczających z obu tytułów za okres każdorazowego pobytu 4.000 zł łącznie od wszystkich osób czyniących darowiznę lub udzielających pożyczki,

9) likwidacji zgromadzonych na książeczkach wkładów oszczędnościowych, jeżeli wpłaty na te książeczki dokonywane były w momencie, gdy właściciel był osobą krajową,

10) wypłaty z rachunku zagranicznego zablokowanego,

11) realizacji zapisu na wypadek śmierci, dokonanego na książeczce oszczędnościowej osoby krajowej,

12) zmiany formy wkładu, tj. wypłaty lub przelewu z książeczki obiegowej na książeczkę terminową (i odwrotnie) wkładu, którego właścicielem jest osoba zagraniczna,

oraz z innych tytułów określonych w ogólnych lub indywidualnych zezwoleniach dewizowych.

3. Osobami krajowymi bądź zagranicznymi są osoby określone w art. 2 i 3 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288).";

2)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Właścicielami wkładów na książeczkach oszczędnościowych mogą być również organizacje młodzieżowe działające przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnione do lokowania środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych zgodnie z odrębnymi przepisami.";

3)
w § 10:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) płatne na każde żądanie:

a) umiejscowione,

b) obiegowe,

c) obiegowe z ograniczeniami",

c)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Osoby fizyczne wymienione w § 7 ust. 2 mogą posiadać tylko imienne książeczki oszczędnościowe wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. c) i pkt 2.",

4)
w § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) premiowane ciągnikami rolniczymi";

5)
w § 13:
a)
w ust. 1 wyrazy: "wystawiają na złożone wkłady oszczędnościowe" zastępuje się wyrazami "obsługują wystawione do dnia 31 grudnia 1984 r.",
b)
ust. 2 skreśla się,
c)
dotychczasowe ust. 3-9 oznacza się odpowiednio jako ust. 2-8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.