Rodzaje wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasady otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów. - M.P.1983.29.157 - OpenLEX

Rodzaje wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasady otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.

Monitor Polski

M.P.1983.29.157

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1989 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 19 lipca 1983 r.
w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności gromadzą wkłady oszczędnościowe, na które wystawiane są dowody imienne lub na okaziciela.
2.
Banki spółdzielcze gromadzą wkłady oszczędnościowe, na które wystawiane są dowody imienne.
§  2.
Zarządzenie ustala rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów, ogólne zasady zawierania umów o wkłady oszczędnościowe w złotych oraz ogólne zasady otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
§  3.
1.
Wkłady oszczędnościowe gromadzone są przez banki, o których mowa w § 1, na podstawie umów zawieranych między tymi bankami i wkładcami.
2.
Umowę o wkład oszczędnościowy zawiera się przez wystawienie przez bank dowodu na złożony wkład oszczędnościowy oraz złożenie przez wkładcę oświadczenia, że przyjmuje podane mu do wiadomości i stosowania postanowienia dla wkładców, ustalające szczegółowe postanowienia umowy, w tym zasady prowadzenia rachunku wkładu oszczędnościowego i dysponowania nim.
§  4.
Wkłady oszczędnościowe mogą być składane na czas nie określony, na czas określony, premiowane premiami pieniężnymi, rzeczowymi lub składane na określony cel.
§  5.
Wkłady oszczędnościowe są oprocentowane. Wysokość i sposób oprocentowania ustalają odrębne przepisy.

Rodzaje wkładów oszczędnościowych i wystawianych na nie imiennych dowodów.

§  6.
Imiennymi dowodami na złożone wkłady oszczędnościowe są:
1)
imienne książeczki oszczędnościowe,
2) 1
(skreślony),
3)
lokacyjne i depozytowe bony oszczędnościowe, którym nadano charakter bonów imiennych umiejscowionych,
4)
potwierdzenia przyjęcia przedpłat na nabycie samochodu osobowego.
§  7. 2
 
1.
Właścicielem wkładów oszczędnościowych, na których dowód wystawiane są imienne dowody oszczędnościowe, lub jego pełnomocnikiem może być osoba fizyczna będąca osobą krajową.
2.
Osoba fizyczna będąca osobą zagraniczną, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, może być właścicielem wkładów oszczędnościowych gromadzonych w Narodowym Banku Polskim - powszechnych kasach oszczędności. Na książeczki oszczędnościowe mogą być wnoszone wpłaty gotówkowe lub bezgotówkowe (przelewy) kwot uzyskanych z zachowaniem obowiązujących przepisów dewizowych, w szczególności z następujących tytułów:
1)
wynagrodzeń z umów o pracę, dzieło i świadczenie usług, wykonywanych przez osoby zagraniczne na rzecz osób krajowych w PRL,
2)
najmu lub dzierżawy nieruchomości należącej do osoby zagranicznej,
3)
nagród pieniężnych lub wynagrodzeń uczestników i jurorów, przypadających z konkursów lub imprez organizowanych w kraju za zezwoleniem dewizowym,
4)
dokonania wynalazku,
5)
opublikowania lub publicznego wykonania utworów osób zagranicznych, chronionych prawem autorskim,
6)
odszkodowań, alimentów lub innych należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu polskiego,
7)
wygranych pieniężnych w grach losowych i totalizatorach prowadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej,
8)
darowizn lub pożyczek nie przekraczających z obu tytułów za okres każdorazowego pobytu 4.000 zł łącznie od wszystkich osób czyniących darowiznę lub udzielających pożyczki,
9)
likwidacji zgromadzonych na książeczkach wkładów oszczędnościowych, jeżeli wpłaty na te książeczki dokonywane były w momencie, gdy właściciel był osobą krajową,
10)
wypłaty z rachunku zagranicznego zablokowanego,
11)
realizacji zapisu na wypadek śmierci, dokonanego na książeczce oszczędnościowej osoby krajowej,
12)
zmiany formy wkładu, tj. wypłaty lub przelewu z książeczki obiegowej na książeczkę terminową (i odwrotnie) wkładu, którego właścicielem jest osoba zagraniczna,

oraz z innych tytułów określonych w ogólnych lub indywidualnych zezwoleniach dewizowych.

3.
Osobami krajowymi bądź zagranicznymi są osoby określone w art. 2 i 3 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288).
§  8. 3
Właścicielami wkładów na książeczkach oszczędnościowych mogą być również organizacje młodzieżowe działające przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnione do lokowania środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych zgodnie z odrębnymi przepisami..
§  9.
Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności i banki spółdzielcze wystawiają na złożone wkłady oszczędnościowe imienne książeczki oszczędnościowe stanowiące dowody własności tych wkładów i zawarcia umowy rachunku wkładu oszczędnościowego.
§  10. 4
 
1.
Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności wystawiają imienne książeczki oszczędnościowe na następujące rodzaje wkładów oszczędnościowych:
1)
płatne na każde żądanie:
a)
obiegowe,
b)
obiegowe osób zagranicznych,
2)
terminowe na zadeklarowany z góry okres:
a)
12-miesięczne,
b)
12-miesięczne osób zagranicznych,
c)
36-miesięczne,
d)
36-miesięczne osób zagranicznych,
3)
systematycznego oszczędzania, gromadzone przez okresy 5-letnie,
4)
z przeznaczeniem na udział w budownictwie mieszkaniowym.
2.
Osoby fizyczne wymienione w § 7 ust. 2 mogą posiadać tylko imienne książeczki oszczędnościowe wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) i d).
§  11.
Banki spółdzielcze wystawiają imienne książeczki oszczędnościowe na następujące rodzaje wkładów oszczędnościowych:
1) 5
płatne na każde żądanie (obiegowe),
2)
terminowe na zadeklarowany z góry okres:
a)
12-miesięczne,
b)
36-miesięczne,
3)
z przeznaczeniem na udział w budownictwie mieszkaniowym,
4) 6
premiowane ciągnikami rolniczymi,
5)
systematycznego oszczędzania, gromadzone przez okresy pięcioletnie,
6) 7
(skreślony),
7) 8
(skreślony).
§  12.
1.
Książeczki oszczędnościowe mogą być umiejscowione lub obiegowe.
2.
Operacje w książeczkach oszczędnościowych umiejscowionych mogą być dokonywane wyłącznie w Narodowym Banku Polskim - powszechnych kasach oszczędności lub w bankach spółdzielczych prowadzących rachunek właściciela książeczki oszczędnościowej i w upoważnionych przez nie placówkach: oddziałach, ekspozyturach, agencjach, punktach kasowych, a w książeczkach obiegowych wystawionych przez:
1)
powszechne kasy oszczędności - we wszystkich powszechnych kasach oszczędności na terenie kraju i ich placówkach: oddziałach, ekspozyturach, agencjach,
2)
banki spółdzielcze - we wszystkich bankach spółdzielczych na terenie kraju oraz w ich placówkach: oddziałach, punktach kasowych, agencjach.
3.
Operacje w książeczkach oszczędnościowych obiegowych mogą być dokonywane przez Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności i banki spółdzielcze zastępczo na warunkach ustalonych w porozumieniu zawartym między Narodowym Bankiem Polskim a Bankiem Gospodarki Żywnościowej.
4.
Operacje w książeczkach oszczędnościowych mogą być również dokonywane za pośrednictwem urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych na warunkach ustalonych w umowie między państwowym przedsiębiorstwem "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i Narodowym Bankiem Polskim w stosunku do książeczek wystawionych przez Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności oraz Bankiem Gospodarki Żywnościowej w stosunku do książeczek wystawionych przez banki spółdzielcze.
5.
Warunki przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat z książeczek oszczędnościowych obiegowych oraz wysokość łącznej sumy dziennych wypłat określane są w postanowieniach, o których mowa w § 3 ust. 2.
§  12a. 9
 
1.
Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności oraz banki spółdzielcze dokonują wypłat wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie z imiennych książeczek oszczędnościowych umiejscowionych PKO i BS, wystawionych przed dniem 1 lipca 1986 r., oraz dokonują zamiany tych książeczek na książeczki oszczędnościowe obiegowe.
2.
Operacje, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane wyłącznie w Narodowym Banku Polskim - powszechnej kasie oszczędności lub w banku spółdzielczym prowadzącym rachunek wkładu właściciela książeczki, na warunkach dokonywania wypłat oraz zamiany książeczek, określonych w postanowieniach dla właścicieli książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (obiegowych), ustalających szczegółowe postanowienia umowy o te wkłady.
§  13. 10
 
1.
Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności dokonują wykupu imiennych bonów samochodowych o wartości nominalnej 20 tys. zł, wystawionych do dnia 31 grudnia 1984 r. na wkłady oszczędnościowe, które od dnia 1 stycznia 1987 r. są oprocentowanymi wkładami płatnymi na każde żądanie.
2.
Wykupu dokonuje się według wartości nominalnej wraz z odsetkami właściwymi dla wkładów płatnych na każde żądanie, obliczonymi za czas od dnia 1 stycznia 1987 r. do dnia poprzedzającego dzień wykupu.
3.
Wartość nominalna bonu wraz z odsetkami obliczonymi jak w ust. 2 może być wypłacona w gotówce, przeniesiona na imienną książeczkę oszczędnościową lub przelana na wskazany rachunek bankowy.
4.
Operacje, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być dokonywane wyłącznie w Narodowym Banku Polskim - powszechnej kasie oszczędności wskazanej na bonie.
§  14.
1.
Lokacyjne bony oszczędnościowe lub depozytowe bony oszczędnościowe (dowody na okaziciela), którym na życzenie ich posiadaczy nadano charakter bonów imiennych umiejscowionych (§ 21), są dowodami zawarcia umów o imienne umiejscowione wkłady oszczędnościowe. Do bonów, o których mowa, stosuje się odpowiednio przepisy o imiennych umiejscowionych książeczkach oszczędnościowych oraz o lokacyjnych lub depozytowych bonach oszczędnościowych.
2.
Wykup bonów, o których mowa w ust. 1, jak również realizacja odsetek od tych bonów może nastąpić tylko w Narodowym Banku Polskim - powszechnej kasie oszczędności, który nadał bonowi charakter bonu imiennego.
3.
W razie utraty bonów, o których mowa w ust. 1, bony podlegają umorzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o umorzeniu imiennych dowodów na złożone wkłady oszczędnościowe.
§  15.
1.
Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności oraz banki spółdzielcze prowadzą specjalne rachunki przedpłat osób fizycznych na nabycie samochodów osobowych produkcji krajowej, na których dowód wystawiono potwierdzenie przyjęcia przedpłaty.
2.
Wpłaty miesięczne z tytułu rat na przedpłaty na nabycie samochodów osobowych mogą być dokonywane we wszystkich powszechnych kasach oszczędności na terenie kraju, ich placówkach, agencjach, urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych oraz bankach spółdzielczych.

Rodzaje wkładów oszczędnościowych i wystawianych na nie dowodów na okaziciela.

§  16.
Dowodami na okaziciela na złożone wkłady oszczędnościowe są:
1)
premiowe bony oszczędnościowe,
2)
lokacyjne bony oszczędnościowe,
3)
depozytowe bony oszczędnościowe,
4)
oprocentowane bony oszczędnościowe,
5)
dowody oszczędnościowe na terminowe wkłady oszczędnościowe z dyskontem,
6)
książeczki oszczędnościowe na okaziciela i na okaziciela z hasłem.
§  17.
Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności oraz upoważnione agencje i urzędy pocztowo-telekomunikacyjne wystawiają na złożone wkłady oszczędnościowe następujące rodzaje dowodów na okaziciela:
1)
premiowe bony oszczędnościowe,
2)
lokacyjne bony oszczędnościowe,
3)
depozytowe bony oszczędnościowe.
§  18.
1.
Premiowe bony oszczędnościowe, zwane dalej "bonami premiowymi", emitowane są przez Narodowy Bank Polski z datą 1 lipca 1971 r. w kolejnych emisjach. Bony premiowe emituje się na okres 20 lat od dnia 1 lipca 1971 r.
2.
Bony premiowe stanowią dowód zawarcia umowy o premiowy wkład oszczędnościowy na okres 20 lat od dnia 1 lipca 1971 r.
3.
Podstawowa wartość nominalna bonu wynosi 1.000 zł. Narodowy Bank Polski emituje również bony premiowe o wartości nominalnej stanowiącej część podstawowej wartości nominalnej.
4.
Kolejne emisje bonów premiowych są odpowiednio pomniejszane przez wyłączenie numerów bonów premiowych wylosowanych w przeprowadzonych poprzednio losowaniach.
5.
Bony premiowe mogą być w każdym czasie przedstawione do wykupu według ich wartości nominalnej. Bony premiowe wykupione podlegają dalszej sprzedaży.
6.
Po upływie 20 lat od dnia 1 lipca 1971 r. bony premiowe podlegają wykupowi według wartości nominalnej.
7.
Bony premiowe przez okres 20 lat od dnia 1 lipca 1971 r. biorą udział w losowaniach premii.
8.
Udział w losowaniach biorą wszystkie nie wylosowane bony premiowe.
9.
Fundusz premiowy powstaje z oprocentowania obliczonego w stosunku rocznym od ogólnej sumy emisji.
10. 11
(uchylony).
11.
Premia wylosowana na bon premiowy o wartości stanowiącej część podstawowej wartości nominalnej podlega wypłacie w odpowiedniej części.
12.
W okresie 20 lat od dnia 1 lipca 1971 r. przeprowadzi się 160 losowań.
13.
Bon premiowy, na który wylosowana została premia, podlega umorzeniu.
14.
Losowania dla wszystkich emisji przeprowadzane są publicznie i komisyjnie 8 razy w każdym roku w dniach 15 lutego, 30 marca, 15 maja, 30 czerwca, 15 sierpnia, 30 września, 15 listopada i 30 grudnia. Jeżeli w wymienionym dniu przypada dzień wolny od pracy, losowanie przeprowadzane jest w najbliższy następny, powszedni dzień tygodnia.
15.
Realizacja wylosowanych premii dokonywana jest po upływie 8 dni po dniu losowania.
16.
Premie nie zrealizowane w okresie 20 lat od dnia 1 lipca 1971 r. mogą być realizowane w ciągu następnych 2 lat po upływie powyższego okresu.
17.
Wystawianie bonów premiowych ulega wstrzymaniu w dniu każdego losowania i w ciągu 8 dni po dniu losowania.
18.
Cena bonu premiowego o podstawowej wartości nominalnej 1.000 zł wynosi:
1)
w okresie od 9 do 21 dnia po losowaniu - 1.000 zł,
2)
w okresie od 22 dnia po losowaniu do dnia poprzedzającego następne losowanie - 1.040 zł.
19.
Cena bonu premiowego o wartości stanowiącej część podstawowej wartości nominalnej wynosi odpowiednią część ceny określonej w ust. 18
§  19.
1.
Lokacyjne bony oszczędnościowe, zwane dalej "bonami lokacyjnymi", wprowadzone z dniem 1 października 1976 r., stanowią dowód zawarcia umowy o lokacyjny wkład oszczędnościowy na okres 5 lat od daty ich wystawienia.
2. 12
Odsetki od bonu lokacyjnego są realizowane po upływie każdego roku od dnia wystawienia bonu na podstawie kuponów odsetkowych.
3. 13
W sprawie niedotrzymania umowy i przedstawienia bonu lokacyjnego do wykupu przed upływem 5 lat, posiadacz bonu otrzymuje jego wartość nominalną oraz odsetki w zmniejszonej wysokości w zależności od roku, w którym następuje wykup bonu, od wartości nominalnej bonu, po potrąceniu odsetek zrealizowanych na podstawie kuponów odsetkowych. Odsetki obliczane są za pełne miesiące, liczone od następnego dnia po wystawieniu bonu do dnia poprzedzającego dzień wykupu. Jeżeli kwota odsetek do wypłaty będzie niższa od odsetek wypłaconych na podstawie kuponów odsetkowych, różnicę potrąca się przy wykupie bonu lokacyjnego z jego wartości nominalnej.
4. 14
Jeżeli posiadacz bonu lokacyjnego nie skorzysta z możliwości realizacji odsetek po upływie poszczególnych okresów rocznych i realizuje odsetki po upływie 5 lat, otrzymuje dodatkowo odsetki od odsetek nie podjętych za okres 5 lat według stopy procentowej obowiązującej w dniu upływu 5-letniego okresu. Realizacja kompletu sześciu kuponów odsetkowych po upływie 5-letniego okresu umownego następuje łącznie z wykupem bonu lokacyjnego.
5. 15
Po upływie umownego okresu 5-letniego, przez okres dalszych 5 lat, bony lokacyjne podlegają wykupowi z zastosowaniem stopy procentowej obowiązującej w dniu upływu umownego okresu. W tym wypadku przepis ust. 5 stosuje się tylko do okresu umownego. Odsetki obliczane są za pełne miesiące, liczone od następnego dnia po upływie umownego okresu do dnia poprzedzającego dzień wykupu bonu lokacyjnego.
6. 16
Po upływie 10 lat od dnia wystawienia bony lokacyjne nie podlegają dalszemu oprocentowaniu.
§  19a. 17
Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy z dniem 1 lutego 1989 r. zaprzestanie wystawiania bonów lokacyjnych.
§  20.
1.
Depozytowe bony oszczędnościowe, zwane dalej "bonami depozytowymi", wprowadzone z dniem 23 lutego 1981 r., stanowią dowód zawarcia umowy o depozytowy wkład oszczędnościowy na okres 2 lub 3 lat od daty wystawienia.
2. 18
Bony depozytowe emituje Narodowy Bank Polski w wartościach nominalnych 5.000 zł, 10.000 zł, 25.000 zł, 50.000, 100.000 i 200.000 zł.
3.
Przy wykupie bonu depozytowego po upływie umownego okresu 2- lub 3-letniego posiadacz bonu otrzymuje, obok wartości nominalnej bonu, należne odsetki odpowiednio za okres 2 lub 3 lat.
4. 19
Jeżeli posiadacz bonu depozytowego nie skorzysta z możliwości realizacji bonu po upływie umownego okresu 3-letniego, dopuszcza się możliwość utrzymania bonu przez okres stanowiący wielokrotność okresu umownego, z zastosowaniem stopy procentowej obowiązującej w dniu upływu umownego okresu, z naliczeniem odsetek od odsetek za poszczególne okresy umowne.
5.
W razie niedotrzymania umowy i przedstawienia bonu depozytowego do wykupu przed upływem 2 lub 3 lat, posiadacz bonu otrzymuje tylko jego wartość nominalną.
6. 20
Posiadacz bonu depozytowego pozostawionego na dalsze okresy, a przedstawionego do wykupu przed upływem kolejnego okresu umownego, otrzymuje wartość nominalną bonu oraz odsetki za pełne okresy umowne.
§  21.
Na życzenie posiadacza lokacyjnego bonu oszczędnościowego lub depozytowego bonu oszczędnościowego Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności mogą za pobraniem opłaty nadać tym bonom charakter bonów imiennych umiejscowionych. W tym wypadku bony, o których mowa, stają się imiennymi dowodami na złożone wkłady oszczędnościowe i mają do nich zastosowanie przepisy § 14.
§  22.
Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności wykupują oprocentowane bony oszczędnościowe, dowody oszczędnościowe na terminowe wkłady oszczędnościowe z dyskontem oraz dokonują wypłat wkładów oszczędnościowych i odsetek od wkładów, na których dowód wystawiono książeczki oszczędnościowe na okaziciela i na okaziciela z hasłem.
§  23.
1.
Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności wykupują oprocentowane bony oszczędnościowe emitowane z datą 1 stycznia 1973 r. na okres 10 lat od daty ich emisji.
2.
Oprocentowane bony oszczędnościowe stanowią dowód zawarcia umowy o oprocentowany wkład oszczędnościowy na okres 10 lat od dnia 1 stycznia 1973 r.
3.
Odsetki od wkładów oszczędnościowych, na których dowód wystawiono oprocentowane bony oszczędnościowe, wypłaca się łącznie z wykupem bonu, według stopy procentowej obowiązującej w roku, za który odsetki są należne.
§  24.
1.
Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności wykupują dowody oszczędnościowe na terminowe wkłady oszczędnościowe z dyskontem, zwane dalej "terminowymi wkładami oszczędnościowymi z dyskontem", wprowadzone z dniem 1 lipca 1975 r., które wystawiano do dnia 15 kwietnia 1978 r.
2.
Terminowe wkłady oszczędnościowe z dyskontem stanowią dowód zawarcia umowy o terminowy wkład oszczędnościowy z dyskontem na okres 5 lat od daty ich wystawienia.
3.
Po upływie 5 lat od daty wystawienia terminowego wkładu oszczędnościowego z dyskontem Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności wypłacają jego wartość nominalną, powiększoną o kwotę należną z tytułu wzrostu oprocentowania.
4. 21
Terminowy wkład oszczędnościowy z dyskontem, nie przedstawiony do wykupu z upływem 5 lat od daty jego wystawienia, nie podlega dalszemu oprocentowaniu.
§  25.
1.
Wykup premiowych bonów oszczędnościowych dokonywany jest przez Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności oraz przez upoważnione agencje i urzędy pocztowo-telekomunikacyjne.
2.
Wykup lokacyjnych bonów oszczędnościowych, depozytowych bonów oszczędnościowych, oprocentowanych bonów oszczędnościowych, terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem oraz realizacja odsetek dokonywane są wyłącznie przez Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności.
§  26.
Nie podlegają umorzeniu utracone bony oszczędnościowe i terminowe wkłady oszczędnościowe z dyskontem, o których mowa w § 16, z wyłączeniem wypadku określonego w § 21.
§  27.
Po upływie okresu, na który zostały zawarte umowy o wkłady oszczędnościowe, na których dowód wystawiono bony oszczędnościowe określone w § 16 lub terminowe wkłady oszczędnościowe z dyskontem, dowody te podlegają wykupowi przez okres przewidziany dla przedawnienia roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych.
§  28. 22
 
1.
Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności dokonują wypłat wkładów oszczędnościowych z książeczek na okaziciela i na okaziciela z hasłem, wystawionych przed dniem 15 lutego 1973 r. na wkłady płatne na każde żądanie oraz terminowe na zadeklarowane z góry okresy 12-miesięczne, które od dnia 1 lipca 1986 r. są wkładami płatnymi na każde żądanie.
2.
Książeczki, o których mowa w ust. 1, są umiejscowione. Operacje w tych książeczkach mogą być dokonywane wyłącznie w Narodowym Banku Polskim - powszechnych kasach oszczędności prowadzących rachunek wkładu oszczędnościowego na warunkach postanowień dla wkładców, ustalających szczegółowe postanowienia umowy o wkłady oszczędnościowe, na które wystawiono książeczki oszczędnościowe PKO na okaziciela i na okaziciela z hasłem.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  29.
Zachowują ważność umowy rachunku wkładu oszczędnościowego i umowy o wkłady oszczędnościowe zawarte do dnia wejścia w życie zarządzenia oraz dowody zawarcia tych umów.
§  30.
W związku z art. 98 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) utraciły moc następujące zarządzenia Ministra Finansów:
1)
z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia premiowych bonów oszczędnościowych (Monitor Polski z 1971 r. Nr 33, poz. 210 i z 1982 r. Nr 15, poz. 122),
2)
z dnia 31 października 1972 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych (Monitor Polski z 1972 r. Nr 51, poz. 272, z 1976 r. Nr 38, poz. 171 i z 1981 r. Nr 33, poz. 308).
3)
z dnia 14 maja 1975 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wprowadzenia terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem (Monitor Polski z 1975 r. Nr 16, poz. 98, z 1976 r. Nr 35, poz. 156 i z 1978 r. Nr 13, poz. 46),
4)
z dnia 26 listopada 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania banków oraz rodzajów wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów (Monitor Polski z 1975 r. Nr 37, poz. 219 i z 1980 r. Nr 31, poz. 179),
5)
z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności lokacyjnych wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski z 1976 r. Nr 32, poz. 155 i z 1979 r. Nr 23, poz. 130),
6)
z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia depozytowych bonów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 5, poz. 43),
7)
z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia bonów na wkłady oszczędnościowe z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych (Monitor Polski Nr 6, poz. 54).
§  31.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 6 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 maja 1986 r. (M.P.86.17.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
2 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.
3 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.
4 § 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 20 maja 1986 r. (M.P.86.17.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.

5 § 11 pkt 1 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 20 maja 1986 r. (M.P.86.17.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
6 § 11 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.
7 § 11 pkt 6 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 października 1987 r. (M.P.87.33.287) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
8 § 11 pkt 7 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 20 maja 1986 r. (M.P.86.17.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
9 § 12a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 20 maja 1986 r. (M.P.86.17.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
10 § 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 3 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 20 maja 1986 r. (M.P.86.17.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.

11 § 18 ust. 10 uchylony przez § 2 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 stycznia 1988 r. (M.P.88.5.51) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
12 § 19 ust. 2 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 stycznia 1989 r. (M.P.89.2.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1989 r.
13 § 19 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 22 października 1987 r. (M.P.87.33.287) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 stycznia 1989 r. (M.P.89.2.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1989 r.

14 § 19 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 22 października 1987 r. (M.P.87.33.287) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 stycznia 1989 r. (M.P.89.2.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1989 r.

15 § 19 ust. 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) zarządzenia z dnia 22 października 1987 r. (M.P.87.33.287) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 stycznia 1989 r. (M.P.89.2.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1989 r.

16 § 19 ust. 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 27 stycznia 1989 r. (M.P.89.2.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1989 r.
17 § 19a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 stycznia 1989 r. (M.P.89.2.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1989 r.
18 § 20 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 stycznia 1986 r. (M.P.86.3.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 22 października 1987 r. (M.P.87.33.287) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 1986 r.

19 § 20 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 22 października 1987 r. (M.P.87.33.287) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
20 § 20 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia z dnia 22 października 1987 r. (M.P.87.33.287) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
21 § 24 ust. 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 22 października 1987 r. (M.P.87.33.287) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
22 § 28 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 20 maja 1986 r. (M.P.86.17.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.