Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz określenie jego organizacji jako państwowego organu ruchu lotniczego.

Monitor Polski

M.P.1970.34.269

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 12 września 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz określenia jego organizacji jako państwowego organu ruchu lotniczego.

Na podstawie art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 21 lipca 1966 r. w sprawie powołania Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz określenia jego organizacji jako państwowego organu ruchu lotniczego (Monitor Polski Nr 37, poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 pkt 1 dodaje się literę f) w brzmieniu:

"f) prowadzenie międzynarodowej stałej łączności lotnisk";

2)
w § 4:
a)
ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Dyrektor kieruje Zarządem przy pomocy trzech zastępców do spraw: ruchu lotniczego, technicznych oraz lotnisk, powoływanych i odwoływanych przez dyrektora Centralnego Zarządu Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji.",

b)
ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

"5. W sprawach wynikających ze stosunku pracy Zarząd działa przez dyrektora, jego zastępców lub upoważnionego przez dyrektora Zarządu dyrektora (naczelnika) portu lotniczego.";

3)
§ 5 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 5. Zadania państwowego organu ruchu lotniczego (§ 3 ust. 1 pkt 1) Zarząd wykonuje przez:

1) Wydział Ruchu Lotniczego, obejmujący:

a) centrum kontroli obszaru oraz kontrole zbliżania i lotniska w portach lotniczych,

b) centralny oraz rejonowe i strefowe ośrodki koordynacji ruchu lotniczego,

c) zawiadowców lotnisk na lotniskach niekomunikacyjnych,

d) służbę łączności lotnisk,

2) Dział Informacji Lotniczej."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.