Powołanie Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz określenie jego organizacji jako państwowego organu ruchu lotniczego.

Monitor Polski

M.P.1966.37.188

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 21 lipca 1966 r.
w sprawie powołania Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz określenia jego organizacji jako państwowego organu ruchu lotniczego.

Na podstawie art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153) zarządza się, co następuje:
Powołuje się Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych, zwany dalej "Zarządem", podległy Dyrekcji Generalnej Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji.
1.
Zarząd ma siedzibę w Warszawie.
2.
Zarząd używa pieczęci urzędowej z godłem państwowym.
1.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1)
wykonywanie zadań państwowego organu ruchu lotniczego, a mianowicie:
a)
kierowanie (dyspozycja i kontrola) ruchem lotniczym kontrolowanym w przestrzeniach powietrznych kontrolowanych, z zachowaniem uprawnień wojskowych organów ruchu lotniczego,
b)
nadzór nad bezpieczeństwem ruchu lotniczego w przestrzeniach powietrznych nadzorowanych,
c)
koordynacja, w porozumieniu z wojskowymi organami ruchu lotniczego, lotów cywilnych statków powietrznych poza przestrzeniami powietrznymi kontrolowanymi i nadzorowanymi, jak również - na wniosek wojskowych organów ruchu lotniczego - lotów wojskowych statków powietrznych w przestrzeniach powietrznych kontrolowanych i nadzorowanych,
d)
prowadzenie informacji lotniczej,
e)
współudział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, prowadzonych przez organy wojskowe;
f) 2
prowadzenie międzynarodowej stałej łączności lotnisk.
2)
gospodarka i eksploatacja portów lotniczych, a mianowicie:
a)
zakładanie oraz budowa, rozbudowa, utrzymanie i naprawa lotnisk komunikacyjnych oraz lotniczych urządzeń naziemnych i obiektów portowych służących do eksploatacji lotnisk oraz prowadzenia i zabezpieczenia ruchu lotniczego,
b)
świadczenie usług lotniskowych (starty i lądowania oraz inne usługi związane z transportem lotniczym w zakresie ustalonym przepisami szczególnymi) - na rzecz krajowych i zagranicznych przewoźników oraz innych użytkowników statków powietrznych,
c)
świadczenie, w zakresie ustalonym przepisami szczególnymi, usług na rzecz pasażerów linii lotniczych.
2.
Zarząd może dla celów komunikacyjnych eksploatować lotniska wojskowe oraz inne lotniska niekomunikacyjne na podstawie umów zawartych z właściwymi ze względu na te lotniska jednostkami organizacyjnymi.
1. 3
Na czele Zarządu stoi dyrektor, który kieruje Zarządem przy pomocy zastępcy do spraw ruchu lotniczego i zastępcy do spraw lotnisk oraz zastępcy do spraw technicznych.
2. 4
Dyrektora i jego zastępców powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji.
3.
Do składania w imieniu Zarządu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
4.
Osobami upoważnionymi są dyrektor Zarządu, jego zastępcy i pełnomocnicy w razie ustanowienia ich przez dyrektora. Zastępcy dyrektora i pełnomocnicy działają w granicach swego umocowania.
5. 5
W sprawach wynikających ze stosunku pracy Zarząd działa przez dyrektora, jego zastępców lub upoważnionego przez dyrektora Zarządu dyrektora (naczelnika) portu lotniczego.
Zadania państwowego organu ruchu lotniczego (§ 3 ust. 1 pkt 1) Zarząd wykonuje przez:
1)
Wydział Ruchu Lotniczego, obejmujący:
a)
centrum kontroli obszaru oraz kontrole zbliżania i lotniska w portach lotniczych,
b)
centralny oraz rejonowe i strefowe ośrodki koordynacji ruchu lotniczego,
c)
zawiadowców lotnisk na lotniskach niekomunikacyjnych,
d)
służbę łączności lotnisk,
2)
Dział Informacji Lotniczej.
1.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Zarządu ustala jego regulamin organizacyjny.
2.
Szczegółowy zakres i sposób działania Zarządu jako państwowego organu ruchu lotniczego (§ 5) określają ponadto lotnicze przepisy i instrukcje służbowe.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 października 1986 r. w sprawie zmian w organizacji państwowego nadzoru nad lotnictwem cywilnym (M.P.86.31.223) z dniem 17 listopada 1986 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 1 lit. f) dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 września 1970 r. (M.P.70.34.269) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 listopada 1970 r.
3 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 29 października 1986 r. w sprawie zmian w organizacji państwowego nadzoru nad lotnictwem cywilnym (M.P.86.31.223) z dniem 17 listopada 1986 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 kwietnia 1987 r. (M.P.87.14.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 maja 1987 r.

4 § 4 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 12 września 1970 r. (M.P.70.34.269) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 listopada 1970 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 29 października 1986 r. w sprawie zmian w organizacji państwowego nadzoru nad lotnictwem cywilnym (M.P.86.31.223) z dniem 17 listopada 1986 r.

5 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 12 września 1970 r. (M.P.70.34.269) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 listopada 1970 r.
6 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 września 1970 r. (M.P.70.34.269) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 listopada 1970 r.