Monitor Polski

M.P.1988.33.302

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW RADIA I TELEWIZJI "POLSKIE RADIO I TELEWIZJA"
z dnia 10 grudnia 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. U. Nr 54, poz. 307 i z 1984 r. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 31 października 1985 r. w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Monitor Polski Nr 41, poz. 264, z 1986 r. Nr 35, poz. 276 i z 1988 r. Nr 4, poz. 41) w § 1 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 1.350 zł kwartalnie,

2) za używanie odbiornika radiofonicznego - 195 zł kwartalnie".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.