Monitor Polski

M.P.1967.55.268

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 października 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 września 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia rodzajów naruszeń dyscypliny budżetowej o nieznacznej szkodliwości.

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie kar porządkowych za naruszenie dyscypliny budżetowej (Dz. U. z 1960 r. Nr 41, poz. 247 i z 1964 r. Nr 5, poz. 32) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1964 r. w sprawie określenia rodzajów naruszeń dyscypliny budżetowej o nieznacznej szkodliwości (Monitor Polski Nr 25, poz. 113) w § 1 pkt 1 i 2 liczbę "100" zastępuje się liczbą "1.000".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się również do naruszeń dyscypliny budżetowej dokonanych przed dniem ogłoszenia, jeżeli postępowanie przed organem orzekającym nie było wszczęte już nie zostało ostatecznie zakończone.