Monitor Polski

M.P.1967.55.268

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 października 1967 r.
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1964 r. w sprawie określenia rodzajów naruszeń dyscypliny budżetowej o nieznacznej szkodliwości (Monitor Polski Nr 25, poz. 113) w § 1 pkt 1 i 2 liczbę "100" zastępuje się liczbą "1.000".