Zm.: zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1969.1.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ROLNICTWA ORAZ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 19 grudnia 1968 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

Na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. z 1927 r. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373 i z 1951 r. Nr 1, poz. 4) oraz art. 2 i 4 ustawy z dnia 1 marca 1949 r. o zakładach utylizacyjnych (Dz. U. Nr 18, poz. 113) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 11, poz. 51, z 1961 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 29, poz. 144, z 1963 r. Nr 3, poz. 11, z 1966 r. Nr 2, poz. 19 oraz z 1968 r. Nr 11, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Na terenie okręgów działalności zakładów utylizacyjnych wprowadza się obowiązek zgłaszania albo dostarczania zwłok zwierzęcych do tych zakładów lub do prowadzonych przez te zakłady punktów zbiorczych.

2. Obowiązek ustalony w ust. 1 nie dotyczy zwłok zwierzęcych będących własnością ogrodów zoologicznych, z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta padły na zaraźliwe choroby zwierzęce.

3. Wykazy zakładów utylizacyjnych i okręgów ich działania ustala Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu na wniosek Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Paszowego "Bacutil", zgłoszony w uzgodnieniu z właściwymi do spraw rolnych organami prezydiów wojewódzkich rad narodowych.";

2)
w § 6 wyrazy "załącznik nr 2" zastępuje się wyrazami "załącznik nr 1";
3)
skreśla się załącznik nr 1 do zarządzenia, a załącznik nr 2 oznacza się jako załącznik nr 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1969 r.