Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2006.1.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 stycznia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M. P. Nr 70, poz. 967) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2006 r. i podlega ogłoszeniu.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.