Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2013.561

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. poz. 202 oraz z 2013 r. poz. 380) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) Biuro do spraw Węglowodorów;";

2)
w § 4 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Biuro do spraw Węglowodorów.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.