Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Monitor Polski

M.P.2014.373

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 maja 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (M.P. Nr 106, poz. 1071, z późn. zm.) w załączniku w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) Departament Komunikacji Społecznej;";

2)
uchyla się pkt 5a;
3)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Departament Porządku Publicznego;";

4)
uchyla się pkt 9a i 14a.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.