Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Monitor Polski

M.P.2011.106.1071

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 25, poz. 247, z późn. zm.).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 listopada 2011 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

§  1.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zwane dalej "ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491), do spraw wewnętrznych.
§  2.
W skład ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Ministra;
2) 1
(uchylony);
3)
Departament Budżetu;
3a) 2
Departament Ewidencji Państwowych;
3b) 3
Departament Komunikacji Społecznej;
4) 4
(uchylony);
5)
Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;
5a) 5
(uchylony);
6)
Departament Obywatelstwa i Repatriacji;
7)
Departament Polityki Migracyjnej;
7a) 6
Departament Porządku Publicznego;
8)
Departament Prawny;
8a) 7
Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności;
9)
Departament Spraw Obywatelskich;
9a) 8
(uchylony);
9b) 9
Departament Teleinformatyki;
10) 10
Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;
11)
Departament Zdrowia;
12)
Departament Zezwoleń i Koncesji;
13)
Biuro Administracyjno-Finansowe;
14)
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji;
14a) 11
(uchylony);
15) 12
(uchylony);
16)
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.
§  3.
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.
1 Załącznik § 2 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 18 z dnia 16 marca 2012 r. (M.P.12.146) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2012 r.
2 Załącznik § 2 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 z dnia 20 grudnia 2012 r. (M.P.12.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
3 Załącznik § 2 pkt 3b dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 30 z dnia 20 maja 2014 r. (M.P.2014.373) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 2014 r.
4 Załącznik § 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 111 z dnia 20 grudnia 2012 r. (M.P.12.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
5 Załącznik § 2 pkt 5a uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 30 z dnia 20 maja 2014 r. (M.P.2014.373) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 2014 r.
6 Załącznik § 2 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 30 z dnia 20 maja 2014 r. (M.P.2014.373) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 2014 r.
7 Załącznik § 2 pkt 8a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 18 z dnia 16 marca 2012 r. (M.P.12.146) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2012 r.
8 Załącznik § 2 pkt 9a uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 30 z dnia 20 maja 2014 r. (M.P.2014.373) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 2014 r.
9 Załącznik § 2 pkt 9b dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 111 z dnia 20 grudnia 2012 r. (M.P.12.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
10 Załącznik § 2 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 111 z dnia 20 grudnia 2012 r. (M.P.12.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
11 Załącznik § 2 pkt 14a uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 30 z dnia 20 maja 2014 r. (M.P.2014.373) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 2014 r.
12 Załącznik § 2 pkt 15 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 71 z dnia 7 września 2012 r. (M.P.12.648) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 września 2012 r.