Zm.: uchwała w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1990.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1990 r.

UCHWAŁA Nr 2
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 stycznia 1990 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387 i Nr 73, poz. 433 i 434) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 177 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej (Monitor Polski Nr 37, poz. 245, z 1986 r. Nr 33, poz. 240, z 1987 r. Nr 16, poz. 138, z 1988 r. Nr 33, poz. 298 oraz z 1989 r. Nr 12, poz. 95, Nr 34, poz. 261 i Nr 38, poz. 298) w § 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) w Ministerstwie Przemysłu - do spraw kształtowania polityki w zakresie tworzenia warunków efektywnego gospodarowania surowcami, materiałami i paliwami oraz koordynowania problematyki ekonomicznej związanej z efektywnością gospodarowania, a ponadto nadzorowania zagadnień związanych z tworzeniem warunków oragnizacyjno-prawnych działania i rozwoju przemysłu."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.