Utworzenie stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1985.37.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1994 r.

UCHWAŁA Nr 177
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1985 r.
w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.

W celu zapewnienia jednolitej realizacji wyodrębnionych zadań o szczególnym znaczeniu społecznym i gospodarczym, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Tworzy się stanowisko sekretarza stanu w następujących urzędach administracji państwowej:
1) 1
w Ministerstwie Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej - ze względu na szczególny zakres zadań - do spraw koordynacji rozwoju produkcji materiałów i wyrobów dla budownictwa i gospodarki komunalnej oraz do spraw gospodarki przestrzennej, polityki i gospodarki mieszkaniowej i komunalnej,
2) 2
w Ministerstwie Finansów - ze względu na szczególny zakres zadań - do spraw systemów finansowych jednostek gospodarki uspołecznionej, planowania finansowego i kontroli finansowej tych jednostek oraz do spraw polityki cenowej, inspekcji cen i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym,
3)
w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej - do spraw leśnictwa, gospodarki drewnem oraz zadrzewienia kraju,
4) 3
(uchylony),
5) 4
w Ministerstwie Edukacji Narodowej - do spraw oświaty,
6) 5
w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej - do spraw świadczeń społecznych,
7) 6
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - do spraw dwu- i wielostronnych stosunków europejskich oraz udziału Polski w procesach integracyjnych Europy,
8) 7
w Centralnym Urzędzie Planowania - do spraw inicjowania i organizowania prac nad założeniami polityki społeczno-gospodarczej, prowadzenia studiów przedplanowych oraz dotyczących podstawowych problemów społeczno-gospodarczych, opracowywania krótko- i długoterminowych prognoz gospodarczych, a także założeń polityki inwestycyjnej, w szczególności w zakresie inwestycji centralnych,
9) 8
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu - do spraw kształtowania polityki w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji oraz koordynowania problematyki ekonomicznej,
10) 9
w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych - do spraw prywatyzacji wielkich przedsiębiorstw państwowych,
11) 10
w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej - do spraw gospodarki morskiej oraz administracji morskiej i śródlądowej,
12) 11
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - do spraw ogólnej koordynacji zadań z zakresu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,
13) 12
w Ministerstwie Obrony Narodowej - do spraw koordynacji w resorcie zadań z zakresu obronności państwa.
1. 13
Sekretarz stanu w urzędzie, w którym to stanowisko zostało utworzone, pełni funkcję pierwszego zastępcy ministra, z tym że funkcje tę w Ministerstwie Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej pełni sekretarz stanu do spraw koordynacji rozwoju produkcji materiałów i wyrobów dla budownictwa i gospodarki komunalnej, a w Ministerstwie Finansów - sekretarz stanu do spraw systemów finansowych jednostek gospodarki uspołecznionej, planowania finansowego i kontroli finansowej tych jednostek.
2.
Zakres zadań sekretarza stanu określa statut urzędu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 21 listopada 1986 r. (M.P.86.33.240) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 grudnia 1986 r.
2 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 15 maja 1987 r. (M.P.87.16.138) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 czerwca 1987 r.
3 § 1 pkt 4 uchylony przez § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1994 r. w sprawie utworzenia stanowisk sekretarzy stanu w Urzędzie Rady Ministrów (Dz.U.94.73.325) z dniem 1 czerwca 1994 r.
4 § 1 pkt 5 dodany przez § 1 uchwały z dnia 7 grudnia 1988 r. (M.P.88.33.298) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 grudnia 1988 r.
5 § 1 pkt 6 dodany przez § 1 uchwały z dnia 20 kwietnia 1989 r. (M.P.89.12.95) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 kwietnia 1989 r.
6 § 1 pkt 7:

- dodany przez § 1 uchwały z dnia 13 września 1989 r. (M.P.89.34.261) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 września 1989 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 27 czerwca 1990 r. (M.P.90.26.203) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 lipca 1990 r.

7 § 1 pkt 8 dodany przez § 1 uchwały z dnia 10 listopada 1989 r. (M.P.89.38.298) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 listopada 1989 r.
8 § 1 pkt 9:

- dodany przez § 1 uchwały z dnia 6 stycznia 1990 r. (M.P.90.1.1) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 stycznia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 3 października 1991 r. (M.P.91.32.227) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 października 1991 r.

9 § 1 pkt 10 dodany przez § 1 uchwały z dnia 17 września 1990 r. (M.P.90.35.282) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 września 1990 r.
10 § 1 pkt 11 dodany przez § 1 uchwały z dnia 7 lutego 1991 r. (M.P.91.6.36) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 lutego 1991 r.
11 § 1 pkt 12 dodany przez § 1 uchwały z dnia 14 stycznia 1992 r. (M.P.92.4.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 stycznia 1992 r.
12 § 1 pkt 13 dodany przez § 1 uchwały z dnia 2 czerwca 1992 r. (M.P.92.16.117) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 czerwca 1992 r.
13 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 21 listopada 1986 r. (M.P.86.33.240) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 grudnia 1986 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 15 maja 1987 r. (M.P.87.16.138) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 czerwca 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 19 stycznia 1991 r. (M.P.91.4.17) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 stycznia 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 7 kwietnia 1992 r. (M.P.92.11.75) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 kwietnia 1992 r.