Zm.: uchwała w sprawie ustanowienia odznak honorowych "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej" oraz "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

Monitor Polski

M.P.1986.19.136

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 1986 r.

UCHWAŁA Nr 94
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 czerwca 1986 r.
zmieniająca uchwały w sprawie ustanowienia odznak honorowych "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej" oraz "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 71 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej" (Monitor Polski Nr 9, poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule i w § 1 w ust. 1 wyrazy: "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej" zastępuje się wyrazami: "Zasłużony dla gospodarki przestrzennej i komunalnej";
2)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odznakę stanowi stylizowany kontur mapy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wpisany w wielokąt foremny o wymiarach 26x30 mm i grubości 2 mm. Odznaka jest zawieszona na prostokątnej klamrze o wymiarach 28x8 mm, podzielonej na trzy równe kwadraty o boku 8 mm. Środkowy kwadrat jest podzielony na dwie prostokątne płaszczyzny, pokryte z lewej strony białą, a z prawej strony czerwoną emalią. Kwadraty zewnętrzne są wykonane w kolorze odpowiadającym stopniowi odznaki. Licowa strona odznaki przedstawia wypukły o grubości 1 mm kontur mapy Polski, podzielony w połowie. Na środku w poziomie jest umieszczony motyw graficzny symbolizujący budownictwo i gospodarkę przestrzenną. Na tym tle jest umieszczony wypukły napis koloru czarnego "ZASŁUŻONY DLA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ". Na rewersie odznaki jest również umieszczony stylizowany kontur mapy Polski o grubości 1 mm. Całą płaszczyznę mapy wypełnia napis "MINISTER BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ". Na środku w poziomie jest umieszczony motyw graficzny symbolizujący budownictwo i gospodarkę przestrzenną. Odznaka jest wykonana w kolorze odpowiadającym stopniowi odznaki.";

3)
w § 4 w ust. 1 i w § 5 w ust. 1 wyrazy: "Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej" zastępuje się wyrazami: "Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej";
4)
w § 8 i 11 użyte w odpowiednich przypadkach wyrazy: "Ministerstwo Administracji i Gospodarki Przestrzennej" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami: "Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej";
5)
załącznik do uchwały zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
W uchwale nr 84 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" (Monitor Polski Nr 13, poz. 98) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 w trzecim zdaniu skreśla się wyrazy: "wewnątrz kompozycji jest umieszczony napis "Minister Bud. i PMB";
2)
w § 5, 8 ust. 1 i § 9 ust. 2 wyrazy: "Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" zastępuje się wyrazami: "Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej";
3)
w § 10 ust. 1 i § 12 użyte w odpowiednich przypadkach wyrazy: "Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami: "Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej";
4)
załącznik do uchwały zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH"