Monitor Polski

M.P.1985.13.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1986 r.

UCHWAŁA Nr 84
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 1985 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Ustanawia się odznakę honorową "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", zwaną dalej "odznaką".
§  2. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, innym osobom fizycznym oraz społecznym zbiorowościom w uznaniu ich wieloletniej, aktywnej pracy zawodowej i działalności oraz zasług dla rozwoju budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, w szczególności w zakresie:
1) przedterminowego wykonania zadań produkcyjnych,
2) obniżania kosztów produkcji i podnoszenia jej jakości,
3) wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
4) podnoszenia stopnia bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
§  3. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.
§  4.
1. 1 Odznaka stanowi kompozycję brył architektonicznych o wymiarach 30 mm x 30 mm. Na licowej stronie odznaki znajduje się wyryty w głąb orzeł piastowski. Na odwrocie odznaki znajduje się kompozycja liternicza w kształcie trójkąta z napisem "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", a pod napisem znajduje się stylizowana gałązka lauru. Odznaka jest zawieszona na klamrze, z którą jest połączona kwadratowym ogniwem. Pod klamrą jest wmontowana agrafka. Odznaka jest wykonana z tombaku w trzech kolorach: brązowym platynowanym, srebrnym oksydowanym i złotym.
2. Wzór odznaki zawiera załącznik do uchwały.
§  5. 2 Odznakę nadaje Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
§  6.
1. Odznaka brązowa może być nadana pracownikowi po 5 latach, a odznaka srebrna - po 10 latach nieprzerwanej i nienagannej pracy w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych.
2. Odznaka złota może być nadana pracownikowi, który posiada odznakę srebrną, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od otrzymania odznaki srebrnej.
3. W szczególnych wypadkach może być nadana pracownikowi odznaka złota lub srebrna mimo nieotrzymania uprzednio odznaki niższego stopnia.
4. Osobom fizycznym innym niż wymienione w ust. 1 nadaje się odznakę w zależności od stopnia zasług, bez uzależnienia od okresu ich działalności i od otrzymania odznaki niższego stopnia.
5. Społecznym zbiorowościom nadaje się odznakę złotą.
§  7.
1. Odznaka jest nadawana na wniosek:
1) naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego,
2) naczelnych władz organizacji społecznych i zawodowych oraz zarządów centralnych związków spółdzielczych,
3) kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać;
1) w odniesieniu do osoby, która ma być wyróżniona: dane osobowe, miejsce pracy i stanowisko służbowe, posiadane odznaczenia, szczegółowe uzasadnienie, a w odniesieniu do pracowników budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych - ponadto opinię rady pracowniczej oraz zakładowej organizacji politycznej i związkowej,
2) w odniesieniu do społecznej zbiorowości, która ma być wyróżniona: jej nazwę i siedzibę, datę utworzenia, posiadane odznaczenia oraz szczegółowe uzasadnienie.
3. Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedstawiane najpóźniej na 2 miesiące przed planowanym terminem wręczenia odznaki.
§  8.
1. 3 Odznakę wręcza Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej lub osoba przez niego upoważniona, wraz z dokumentem stwierdzającym nadanie odznaki.
2. Wręczenie odznaki odbywa się uroczyście, w szczególności z okazji "Dnia Budowlanych", "Dnia Chemika", świąt państwowych lub oddania do eksploatacji nowego obiektu budowlanego.
3. Odznakę nadaną osobie fizycznej nosi się na prawej stronie piersi.
4. Odznakę nadaną społecznej zbiorowości przypina się do sztandaru zakładowego.
§  9.
1. Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania osoby wyróżnionej odznaką na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2. 4 Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd, lub jeżeli osoba wyróżniona stała się niegodna posiadania odznaki.
§  10.
1. 5 Ewidencję nadanych odznak prowadzi Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
2. Nadanie, utratę lub pozbawienie odznaki odnotowuje się w aktach osobowych pracownika.
§  11. W razie zagubienia lub zniszczenia odznaki albo dokumentu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub dokumentu.
§  12. 6 Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu centralnego, w części dotyczącej Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
§  13. Osoby, którym nadano odznakę "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawa związane z jej nadaniem.
§  14. Tracą moc:
1) uchwała nr 218 Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" (Monitor Polski Nr 53, poz. 343),
2) zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 października 1971 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia (Monitor Polski Nr 53, poz. 345).
§  15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  7

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁóW BUDOWLANYCH"

(pominięty)
1 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 1 uchwały z dnia 18 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
2 § 5 zmieniony przez § 2 pkt 2 uchwały z dnia 18 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
3 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 2 uchwały z dnia 18 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
4 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 2 pkt 2 uchwały z dnia 18 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
5 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 3 uchwały z dnia 18 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
6 § 12 zmieniony przez § 2 pkt 3 uchwały z dnia 18 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.
7 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 18 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.