Monitor Polski

M.P.1970.20.168

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 1970 r.

UCHWAŁA Nr 92
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 1970 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 261 Rady Ministrów z dnia 12 października 1965 r. w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej (Monitor Polski z 1965 r. Nr 59, poz. 301 i z 1969 r. Nr 2, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 32:
a) w ust. 1 na końcu zdania w miejscu kropki stawia się przecinek i dodaje się wyrazy: "z zastrzeżeniem ust. 3",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Tematykę i zakres analiz problemowych dotyczących oświaty i wychowania oraz szkolnictwa ustala Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego";

2) w § 33 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ministerstwa (urzędy centralne) prowadzące szkoły, placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze obowiązane są do przeprowadzania analiz rocznej działalności z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa za okres roku kalendarzowego zgodnie z ramowymi wytycznymi dla ministerstw (urzędów centralnych) wydanymi przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.";

3) w § 38 ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu; "Przepis § 32 ust. 3 i § 33 ust. 1a stosuje się odpowiednio.";
4) w § 42:
a) w ust. 1 na końcu zdania w miejsce kropki stawia się przecinek i dodaje się wyrazy: "a w zakresie oświaty i wychowania z uwzględnieniem ramowych wytycznych Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.";
b) w ust. 3 po wyrazach: "poszczególne działy gospodarki terenowej" dodaje się wyrazy: "z wyjątkiem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego";
5) w § 43 na końcu zdania zamiast kropki stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "a w zakresie oświaty i wychowania z uwzględnieniem ramowych wytycznych Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego";
6) w § 46 ust. 2 po wyrazach: "poszczególne działy gospodarki terenowej" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego";
7) w załączniku nr 1 do uchwały w kolumnie jednostek uprawnionych do otrzymywania analiz dodaje się wyrazy: "Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego", a w kolumnie "ministerstwa" lit. "e)".
§  2. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrom ogłosi w Monitorze Polskim jednolity tekst uchwały nr 261 Rady Ministrów z dnia 12 października 1965 r. w sprawie przeprowadzenia analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, ministrom (kierownikom urzędów centralnych) i prezydiom wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.