§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej.

Monitor Polski

M.P.1970.20.168

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 1970 r.
§  1.
W uchwale nr 261 Rady Ministrów z dnia 12 października 1965 r. w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej (Monitor Polski z 1965 r. Nr 59, poz. 301 i z 1969 r. Nr 2, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 32:
a)
w ust. 1 na końcu zdania w miejscu kropki stawia się przecinek i dodaje się wyrazy: "z zastrzeżeniem ust. 3",
b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Tematykę i zakres analiz problemowych dotyczących oświaty i wychowania oraz szkolnictwa ustala Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego";

2)
w § 33 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ministerstwa (urzędy centralne) prowadzące szkoły, placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze obowiązane są do przeprowadzania analiz rocznej działalności z zakresu oświaty i wychowania oraz szkolnictwa za okres roku kalendarzowego zgodnie z ramowymi wytycznymi dla ministerstw (urzędów centralnych) wydanymi przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.";

3)
w § 38 ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu; "Przepis § 32 ust. 3 i § 33 ust. 1a stosuje się odpowiednio.";
4)
w § 42:
a)
w ust. 1 na końcu zdania w miejsce kropki stawia się przecinek i dodaje się wyrazy: "a w zakresie oświaty i wychowania z uwzględnieniem ramowych wytycznych Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.";
b)
w ust. 3 po wyrazach: "poszczególne działy gospodarki terenowej" dodaje się wyrazy: "z wyjątkiem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego";
5)
w § 43 na końcu zdania zamiast kropki stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "a w zakresie oświaty i wychowania z uwzględnieniem ramowych wytycznych Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego";
6)
w § 46 ust. 2 po wyrazach: "poszczególne działy gospodarki terenowej" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego";
7)
w załączniku nr 1 do uchwały w kolumnie jednostek uprawnionych do otrzymywania analiz dodaje się wyrazy: "Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego", a w kolumnie "ministerstwa" lit. "e)".