Zm.: uchwała w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji.

Monitor Polski

M.P.1992.14.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 1992 r.

UCHWAŁA Nr 48
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 1992 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 204 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji (Monitor Polski Nr 49, poz. 373) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Inwestycje wymienione w załączniku do uchwały będą finansowane w latach 1992 i 1993 ze środków określonych w budżecie państwa.

2. Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez gminy będą przekazane tym gminom w formie dotacji celowych na zadania własne gmin.

3. Środki na finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1, Minister Finansów uwzględni w projektach ustaw budżetowych na lata 1992 i 1993.",

2)
załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK

w mld zł

Lp.Nazwa zadania inwestycyjnegoUrząd miasta (gminy) MinisterstwoKwota środków budżetu państwa niezbędnych na finansowanie inwestycji

(ceny 1992 r.)

ogółemw tym
1992 r.1993 r.
123456
Miasto Wejherowo8,68,6-
1Przedszkole – osiedle Chopina, 120 miejscUrząd Miasta w Wejherowie8,68,6-
Miasto Reda10,410,4-
2Szkoła Podstawowa - 33 pomieszczenia dydaktyczno-naukoweUrząd Miasta w Redzie6,26,2-
3Żłobek - 80 miejscUrząd Miasta w Redzie4,24,2-
Gmina Gniewino20,411,88,6
4Ośrodek Zdrowia - 10 gabinetów wraz z aptekąUrząd Gminy w Gniewinie20,411,88,6
Gmina Krokowa3,63,6-
5Sieć wodociągowa we wsi Tyłowo, Lubkowo od stacji uzdatniania z budowy EJ ŻarnowiecUrząd Gminy w Krokowej3,63,6-
Miasto Lębork24,724,7-
6Dobudowa kotłowni KR-1 20 GcalUrząd Miasta w Lęborku Ministerstwo Przemysłu i Handlu24,7

17,9

24,7

8,0

-

9,9

7Międzyzakładowa Szkoła EnergetycznaZakład Energetyczny w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej nr 13017,98,09,9
Razem85,667,118,5".
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.