§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji.

Monitor Polski

M.P.1992.14.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 1992 r.
§  1.
W uchwale nr 204 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji (Monitor Polski Nr 49, poz. 373) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Inwestycje wymienione w załączniku do uchwały będą finansowane w latach 1992 i 1993 ze środków określonych w budżecie państwa.

2. Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez gminy będą przekazane tym gminom w formie dotacji celowych na zadania własne gmin.

3. Środki na finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1, Minister Finansów uwzględni w projektach ustaw budżetowych na lata 1992 i 1993.",

2)
załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie: