Postawienie inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji. - M.P.1990.49.373 - OpenLEX

Postawienie inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji.

Monitor Polski

M.P.1990.49.373

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1993 r.

UCHWAŁA Nr 204
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 1990 r.
w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji. *

Uwzględniając założenia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990-2010, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Budowa Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec" ulega zaniechaniu z dniem wejścia w życie uchwały.
2.
Z dniem wejścia w życie uchwały Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie przechodzi w stan likwidacji.
 
1.
Obowiązki i zadania w zakresie likwidacji Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec" w budowie powierza się Wojewodzie Gdańskiemu.
2.
Likwidatora przedsiębiorstwa powołuje Wojewoda Gdański.
3.
Likwidacja Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec" w budowie nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 1993 r.
Majątek pochodzący z inwestycji zaniechanej, zwany dalej "majątkiem inwestycyjnym", będzie zagospodarowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Wojewodę Gdańskiego w porozumieniu z Ministrem Finansów.
1.
Koszty ponoszone przez likwidatora, zwane dalej "kosztami likwidacji", są finansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 5.
2.
W 1990 r. na finansowanie kosztów likwidacji przeznacza się nie wykorzystane przed dniem wejścia w życie uchwały środki określone w poz. 4 załącznika nr 1 do uchwały nr 58/90 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie wstrzymania realizacji lub finansowania niektórych inwestycji centralnych oraz środki kredytu bankowego uruchomionego na finansowanie inwestycji wstrzymanej.
3.
W razie gdy dochody zaplanowane do uzyskania po 1990 r. ze sprzedaży majątku inwestycyjnego będą niewystarczające do sfinansowania kosztów likwidacji, to pozostałe koszty podlegają sfinansowaniu ze środków budżetu państwa.
4. 3
Środki budżetu państwa nie wykorzystane na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, podlegają zwrotowi przez likwidatora w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego roku.
1.
Środki stanowiące nadwyżkę dochodów ze sprzedaży majątku inwestycyjnego lub dochodów z likwidacji tego majątku nad kosztami likwidacji są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją programu, o którym mowa w § 3.
2. 4
Środki nie wykorzystane na finansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1, podlegają po zakończeniu likwidacji przekazaniu przez likwidatora do budżetu państwa.
Zaleca się Ministrowi Finansów zwolnienie od podatku obrotowego obrotów osiąganych ze sprzedaży majątku inwestycyjnego.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą podejmie działania w celu:
1)
uznania za nieobowiązujące umów międzyrządowych dotyczących zaniechanej inwestycji,
2)
odprzedaży, na podstawie oferty likwidatora, odbiorcom zagranicznym majątku inwestycyjnego lub przyjęcia innych form zagospodarowania majątku.
Zobowiązania inwestorów wraz z odsetkami, powstałe przed dniem wejścia w życie uchwały, oraz koszty wypowiedzenia umów i kontraktów będą sfinansowane w 1991 r. ze środków określonych na ten cel w budżecie państwa.
Kredyt bankowy wykorzystany na finansowanie inwestycji podlega spłacie ze środków budżetu państwa według zasad określonych w § 1 ust. 4 pkt 1 uchwały nr 58/90 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1990 r.
Upoważnia się Ministra Finansów do:
1)
udzielenia bankowi poręczenia na spłatę ze środków budżetowych kredytu, o którym mowa w § 9, wraz z odsetkami,
2) 5
ujęcia na wniosek Wojewody Gdańskiego, w projektach budżetu państwa od 1991 r. środków na spłatę kredytu bankowego, o którym mowa w § 9, wraz z odsetkami oraz środków, o których mowa w § 4 ust. 3 i § 8.
Zobowiązuje się Wojewodę Gdańskiego do okresowego informowania (raz w roku) Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o przebiegu i efektach realizacji programu zagospodarowania majątku z inwestycji zaniechanej oraz o kształtowaniu się dochodów ze sprzedaży lub likwidacji tego majątku i przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych przez likwidatora inwestycji z tego źródła.
 
1.
Inwestycje wymienione w załączniku do uchwały będą finansowane w latach 1992 i 1993 ze środków określonych w budżecie państwa.
2.
Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez gminy będą przekazane tym gminom, w formie dotacji celowych na zadania własne gmin.
3.
Środki na finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1, Minister Finansów uwzględni w projektach ustaw budżetowych na lata 1992 i 1993.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 29/85 Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce do 2000 r.,
2)
uchwała nr 48/87 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1987 r. w sprawie realizacji budowy Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec",
3)
uchwała nr 58/90 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie wstrzymania realizacji lub finansowania niektórych inwestycji centralnych, w części dotyczącej wstrzymania Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  8

w tys. zł
Lp.Nazwa zadania inwestycyjnego Urząd miasta (gminy) MinisterstwoKwota środków budżetu państwa niezbędnych na finansowanie inwestycji (ceny 1992 r.)
ogółemw tym
1992 r.1993 r.
123456
Miasto Wejherowo860860-
1Przedszkole - osiedle Chopina, 120 miejsc Urząd Miasta w Wejherowie 860860-
Miasto Reda10401040-
2Szkoła Podstawowa - 33 pomieszczenia dydaktyczno-naukowe Urząd Miasta w Redzie 620620-
3Żłobek - 80 miejsc Urząd Miasta w Redzie 420420-
Gmina Gniewino20401180860
4Ośrodek Zdrowia - 10 gabinetów wraz z apteką Urząd Gminy w Gniewie 20401180860
Gmina Krokowa360360-
5Sieć wodociągowa we wsi Tyłowo, Lubkowo od stacji uzdatniania z budowy EJ Żarnowiec Urząd Gminy w Krokowej 360360-
Miasto Lębork24702470-
6Dobudowa kotłowni KR-1 20 GcalUrząd Miasta w Lęborku

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

2470

1790

2470

800

-

990

7Międzyzakładowa Szkoła EnergetycznaZakład Energetyczny w Gdańsku

ul.Marynarki Polskiej nr 130

1790800990
Razem 856067101850
* Występujące w tekście wartości pieniężne zostały podane po ich przeliczeniu zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U.94.84.386).Ponadto kwoty zamieszczone w załączniku do nin. uchwały podano w tysiącach złotych.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 16 lutego 1993 r. (M.P.93.7.52) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 lutego 1993 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 16 lutego 1993 r. (M.P.93.7.52) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 lutego 1993 r.
3 § 4 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 16 lutego 1993 r. (M.P.93.7.52) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 lutego 1993 r.
4 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 16 lutego 1993 r. (M.P.93.7.52) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 lutego 1993 r.
5 § 10 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 16 lutego 1993 r. (M.P.93.7.52) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 lutego 1993 r.
6 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały z dnia 16 lutego 1993 r. (M.P.93.7.52) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 lutego 1993 r.
7 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 6 maja 1992 r. (M.P.92.14.102) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 czerwca 1992 r.
8 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 6 maja 1992 r. (M.P.92.14.102) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 czerwca 1992 r.