Zm.: uchwała w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Monitor Polski

M.P.1988.28.245

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1988 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 15 września 1988 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) Rada Państwa uchwala, co następuje:
W uchwale Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (Monitor Polski Nr 6, poz. 44 i Nr 38, poz. 322) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w załączniku do niniejszej uchwały, obejmują dodatki do wynagrodzenia przyznane na podstawie przepisów uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen (Monitor Polski Nr 3, poz. 20).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1988 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA GRUP WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Grupa wynagrodzenia zasadniczegoMiesięczna kwota w złStawka dodatku funkcyjnegoMiesięczna kwota w zł
116.000–19.0001 4.000
217.000–21.0002 6.000
318.000–23.0003 8.000
420.000–25.000410.000
522.000–27.000512.000
624.000–29.000614.000
726.000–31.000717.000
828.000–33.000820.000
930.000–35.000923.000
1032.000–37.0001025.000
1134.000–39.000
1236.000–42.000
1338.000–45.000
1440.000–48.000
1542.000–51.000
1644.000–54.000
1746.000–57.000
1848.000–60.000
1950.000–63.000
2052.000–66.000
2155.000–70.000